Korpus Wsparcia – Rekrutacja

Powiększ obrazdłonie starszej osoby oparte na lace

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b ogłasza rekrutację do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II
Głównym celem programu jest:

  • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomoc Społecznej zakupi 50 zestawów opasek bezpieczeństwa i przekaże je seniorom, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:
Odbiorcą wsparcia mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Andrychów,
  2. wiek 65 lat i więcej,
  3. osoba mająca problemy w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia,
  4. osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, lub osoba zamieszkująca wspólnie z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia i posiada problem z samodzielnym funkcjonowaniem.

 

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych) – należy składać w siedzibie Ośrodka do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 15.00
Dokumenty do pobrania:

 

Program korpus wsparcia (580 KB, .pdf)