Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy – Archiwum

Kilka osób, każda kładzie dłoń na dłoni osoby obok, jak często drużyna przed meczem
fot. pixabay.com

Podstawy prawne funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja  Przeciw Przemocy

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r, poz.1390);
 •  Uchwała Nr XVI-113-19 Rady Miejskiej w Andrychowie  z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego- Koalicja Przeciw Przemocy                 
 • Uchwała Nr XLVII-422-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014r. w  sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;-
 • Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 06 marca 2020r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego –  Koalicja Przeciw Przemocy.
 • Uchwała Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie wchodzą przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:
  • Elżbieta Prus – Ośrodek Pomocy Społecznej  w Andrychowie
  •     Ewa Białczyk – Czechowska  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  •     Izabela Jończy-Chmiel  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
 2. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Krzysztof Tokarz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie
 3. Jednostki oświaty:
  •     Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie
 4. Jednostki ochrony zdrowia:
  •  Krystyna Milczarek – Pielęgniarstwo Środowiskowo – Rodzinne  S.C „Zdrowie”
 5. Policji:
  •     Tadeusz Statkowski– Komisariat Policji w Andrychowie
 6. Organizacji pozarządowych:
  •    Jan Jopek  A. S. O. P.i F. „Światło i Nadzieja” w Andrychowie
 7. Kuratorów sądowych:
  •    Małgorzata Grzybek-Jamróz – Sąd Rejonowy w Wadowicach

Zadania i cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy:

Zadaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych na terenie naszej Gminy. Zespół Interdyscyplinarny jest jednym z elementów budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie za rok 2020 (81,5 KB, doc)