Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy

Kilka osób, każda kładzie dłoń na dłoni osoby obok, jak często drużyna przed meczem
fot. pixabay.com

Zgodnie ze znowelizowaną od dnia 1 sierpnia 2010 r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska w Andrychowie podjęła w dniu 28 października 2011 r. Uchwałę Nr LIV-417-10 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie (zwanego dalej Koalicją) oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na jej podstawie Burmistrz Andrychowa Zarządzeniem  powołał członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Koalicji Przeciw Przemocy, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Obecnie w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie wchodzą przedstawiciele:

1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

Ewa Białczyk – Czechowska – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie

Paulina Dybał – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

2.  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Krzysztof Tokarz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

3. Jednostki Oświaty:

Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie

4. Jednostki Ochrony Zdrowia:

Krystyna Milczarek – Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne S.C”Zdrowie”

5. Policji:

Tadeusz Statkowski – Komisariat Policji w Andrychowie

6. Organizacji pozarządowych:

Jan Jopek – A.S.O.P i F. „Światło i Nadzieja” w Andrychowie

7. Kuratorów Sądowych:

Małgorzata Grzybek-Jamróz – Sąd Rejonowy w Wadowicach

Głównym celem Zespołu jest ochrona osób doznających przemocy w rodzinie, w tym inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc poprzez usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowanie na zidentyfikowane problemy społeczne, a w szczególności przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Zespół może powoływać grupy robocze w celu pomocy i pracy z konkretną rodziną, w której występuje przemoc domowa. O powołanie grupy roboczej do Zespołu Interdyscyplinarnego występują przedstawiciele instytucji zajmujących się pracą z rodziną.