Jesteś tutaj:

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2018

Czytaj więcej o: Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2018

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2018 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Wartość dofinansowania: 225 182 zł

Całkowity koszt zadania: 225 182zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie  Umowy Nr 2/18 z dnia 2018-04-26 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 109 980 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Czytaj więcej o: Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej  na rok 2018.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny                    w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Wojewoda przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w tym:
– w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.4.2.4 – Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)
– z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację koordynacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.Do góry