Usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, za nią osoba, która pcha wózek
fot. pixabay.com

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi sąsiedzkie

Usługi sąsiedzkie są to usługi „prostej opieki”, mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. pomoc w przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, uporządkowaniu mieszkania), podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze 

Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności , świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, określa Rada Miejska w drodze uchwały.

Koszt godziny usługowej od 1 kwietnia 2020 r. wynosi 26,30 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki domowe prze 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli.

Warunkiem przyznania Usług opiekuńczych jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego. Druk zaświadczenia można pobrać –   zaświadczenie lekarskie (18,9 KB, odt)