Oferta dla szkół

Stos otwartych książek, ułożonych jedna na drugiej.
fot. pixabay.com

Propozycje programów profilaktycznych

„MIRAŻ”

Warsztaty dla IV, V, VI,VII,VIII klas szkoły podstawowej

Program profilaktyczny składa się z cyklu trzech spotkań, każde po dwie godziny lekcyjne.

 • Spotkanie pierwsze: Integracja klasy – TRATWA – 2 x 45 min.
 • Spotkanie drugie: Uzależnienia od alkoholu i narkotyków  – ZŁODZIEJE ŻYCIA – 2 x 45 min.
 • Spotkanie trzecie: Panowanie nad własnymi emocjami – NO BODY IS PERFEKT – 2 x 45 min.
Cele programu:
 • integracja grup,
 • ukierunkowanie uczniów na budowanie własnej hierarchii wartości, zgodnej z normami społecznymi,
 • uświadomienie młodzieży, jak zażywanie narkotyków wpływa na człowieka,
 • osłabienie czynników ryzyka poprzez dostarczenie niezbędnych informacji na
 • temat skutków uzależnień,
 • zapoznanie z konsekwencjami nadużywania narkotyków,
 • pokazanie wpływu narkotyków na zdrowie człowieka,
 • uświadomienie uczniom powodów sięgania po narkotyki,
 • skłonienie uczniów do refleksji, zastanowienia się nad pytaniem:
  Czy narkotyki rozwiążą twoje problemy? .
Opracowanie oraz realizacja programu:

Izabela Jończy – Chmiel – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

„PODRÓŻ NA CYBER ZACHÓD”

Realizacja programu w I, II i III klasach szkoły podstawowej

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, na co zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy, jak postępować w przypadku, kiedy zaobserwują u siebie niepokojące sygnały. Istotną częścią materiałów są ćwiczenia do samodzielnego wykonania, rozwijające umiejętności psychospołeczne. Karty pracy zostały opracowane w formie atrakcyjnej pod względem merytorycznym, językowym i graficznym. Dzięki zawartym ćwiczeniom broszury stanowią przydatne narzędzie do interaktywnej pracy.

Scenariusz zajęć profilaktycznych dotyczący uzależnień behawioralnych powinien dać uczniom okazję do:
 • angażowania w  ćwiczenia przybliżającą problematykę uzależnień behawioralnych (np. rysowanie  w grupie portretu osoby mającej problem z nadużywaniem komputera i Internetu wraz z podaniem charakterystycznych  zachowań, przeżywanych przez nią uczuć oraz myśli, które przychodzą jej do głowy; przygotowanie i przedstawienie scenek obrazujących dany problem),
 • omawiania ćwiczeń (wrażenia, spostrzeżenia płynące z realizacji ćwiczenia lub zadania),
 • współpracy z innymi (poprzez wykonywanie ćwiczeń i zadań w grupach),
 • dyskutowania i samodzielnego wyciągania wniosków (wyciąganie wniosków dotyczących problematyki na podstawie wykonanego ćwiczenia lub zadania),
 • konfrontowania swoich wniosków, obserwacji, refleksji z danymi i faktami (korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji),
 • wypracowywania sposobów praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy (w jaki sposób można wykorzystać zdobyte informacje do rozwiązania konkretnych trudnych sytuacji?).
Opracowanie oraz realizacja programu:

Izabela Jończy – Chmiel – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Katarzyna Stanek psycholog, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

„PAPIEROSY – NIE, DZIEKUJĘ, NIE ŚMIERDZĘ”

Warsztaty dla III i IV klas szkoły podstawowej
Cel programu

Uczniowie podczas tego warsztatu dzięki wspólnej zabawie, krótkim bajkom  i rozmowie poznają zasady dbania o zdrowie oraz konsekwencje, jakie ponosi organizm  w przypadku jego zaniedbania. Prowadzący będzie kształtować wśród uczniów postawy wolne od nałogów oraz wskaże uczniom osoby, do których mogą się zgłosić w trudnej sytuacji.  Wyjaśni uczniom, jak ważne dla bezpieczeństwa jest informowanie osób dorosłych o trudnych sytuacjach. Wraz z uczestnikami zbuduje wspólne argumenty do asertywnej odmowy.

Uczeń po warsztacie:
 • zna zasady dbania o swoje zdrowie,
 • wie, czym jest zdrowe odżywianie,
 • wie, że istnieją substancje, produkty, które mogą niszczyć zdrowie,
 • rozumie znaczenie słowa uzależnienie ,
 • uświadamia sobie, że uzależnić można się również od komputera, gier, telefonu itd.,
 • rozumie, że zbyt długie siedzenie przed komputerem może źle wpłynąć na zdrowie,
 • zdaje sobie sprawę, że nie należy przyjmować prezentów od obcych osób,
 • potrafi powiedzieć NIE, gdy ktoś namawia go do zrobienia czegoś, na co nie ma ochoty,
 • wie, do kogo zgłosić się po pomoc w trudnej sytuacji.
Opracowanie oraz realizacja programu:

Izabela Jończy – Chmiel – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

 „ESCAPE”

Warsztaty dla III i VI klas szkoły podstawowej

Warsztaty profilaktyczne stanowią program wczesnej interwencji i są odpowiedzią na narastający problem występowania uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Podejmując problematykę uzależnień wśród młodych ludzi, należy zwrócić uwagę nie tylko na używanie przez nich substancji psychoaktywnych, takich jak nikotyna, alkohol, narkotyki czy dopalacze, ale i na wzrastający problem tzw. nowych uzależnień.

Cele programu

Na warsztacie wspólnie z uczestnikami prowadzący określa  najczęstsze zagrożenia, na jakie narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu, czyli np. nieświadome uczestniczenie  w działaniach niezgodnych z prawem, nieświadome udostępnianie osobistych informacji. Prowadzący wraz z uczestnikami buduje zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, określa zakres alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Pokazuje młodym użytkownikom sieci, że nadmierne spędzanie czasu przy komputerze może mieć różne skutki. Omawia z dziećmi fenomen „sweet foci” i „hejtowania”, poprzez dyskusje uzmysławia, że w sieci można stać się ofiarą przemocy. Wskazuje uczniom zasady postępowania w sytuacji, gdy jest się atakowanym przez innych użytkowników. Uzasadnienie realizacji programu opieramy na założeniu, iż lepiej jest edukować, zapobiegać zjawiskom niepożądanym, aniżeli walczyć ze skutkami uzależnień.

Uczeń po warsztacie:
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie
 • wie, że nie wszystkie informacje w Internecie są prawdziwe
 • posiada krytyczne podejście do informacji przeczytanych w Sieci rozumie, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki)
 • uważa  na  niebezpieczeństwa  związane  z   nawiązywaniem  nowych  znajomości w Internecie
 • wie, że nie może ufać osobom poznanym w Sieci
 • nie podaje swoich prywatnych danych
 • mówi rodzicom o sytuacjach, kiedy natrafi na nieodpowiednie treści w Internecie
 • zgłasza nielegalne i szkodliwe treści osobom dorosłym
 • pamięta, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami

„CHCĘ BYĆ KIMŚ”

Warsztaty motywacyjne dla VI, VII, VIII klas szkoły podstawowej

Warsztaty  motywacyjne dla młodych ludzi. Fundament świadomej postawy młodzieży, zrywający utarte opinie o zniechęconych młodych ludziach. Spotkanie przybliża młodzieży, jak radzić sobie z presją grupy, jak wybierać własną drogę do osiągnięcia celu, cierpliwie i wytrwale dążyć do spełnienia marzeń itp. Warsztat buduje postawy zaangażowania, rozwoju na poziomie edukacji oraz postaw społecznych i umiejętności komunikacji.

Podczas warsztatów:
 • młodzież określi swoje mocne i słabe strony,
 • praca w grupach pozwoli na integrację klasy oraz poznanie intencji i motywacji do działania rówieśników,
 • odgrywanie scenek pozwoli wcielić się w różne role,
 • uświadomienie uczestnikom, że brak motywacja stanowi problem zarówno dla młodych ludzi jak też dorosłych,
 • praca metodami aktywnymi pozwoli uczestnikom zmierzyć się ze sztuką autoprezentacji, prezentowaniu swoich mocnych stron i zaangażowania w pracę.

Cennym wnioskiem młodzieży będzie  konkluzja, iż warto się uczyć, dokształcać i rozwijać pasje.

Opracowanie oraz realizacja programu:

Izabela Jończy – Chmiel – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Katarzyna Stanek psycholog, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

„CYBERPRZEMOC”

Warsztaty dla VI i  VIII klas szkoły podstawowej oraz Gimnazjum.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji.

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na to zjawisko oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców.

Cel

Prowadzący rozmawia z młodzieżą na temat fenomenu „zdjęć selfie” oraz wspólnie określa  z uczestnikami konsekwencje „hejtowania” w sieci innych użytkowników. Podczas warsztatu kształtuje m.in. umiejętność właściwego doboru treści przeglądanych  i umieszczanych w Internecie, ilości czasu w nim spędzanego oraz zasad, jakimi powinien się kierować użytkownik Internetu, aby być bezpiecznym.

Uczeń po warsztacie:
 • zna plusy jak i minusy Internetu,
 • wie, jak bezpiecznie korzystać z sieci,
 • wie, jakie emocjonalne konsekwencje „hejtowania” ponoszą użytkownicy sieci,
 • rozumie, czym jest zjawisko cyberprzemocy i wie, jak się zachować, jeśli on bądź osoba w jego otoczeniu jest ofiarą cyberprzemocy,
 • wie, gdzie może się zgłosić po pomoc, jeżeli dotknie go problem cyberprzemocy,
 • zdaje sobie sprawę, że nadmierne korzystanie z Internetu uzależnia,
 • wie, że należy zgłosić szkodliwe treści osobom dorosłym,
 • rozumie, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści,
 • wie, że nie może ufać osobom poznanym w sieci,
 • zna alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
Opracowanie oraz realizacja programu:

Izabela Jończy – Chmiel – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Warsztaty przeprowadzone przez FUNDACJĘ „NADZIEJA”

Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Program uniwersalnej profilaktyki uzależnień w oparciu o redukowanie wpływu znaczących czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników znaczących. Objęcie działaniami zarówno dzieci/młodzieży, rodziców, jak i nauczycieli/pracowników społecznych pozwala na zwiększenie szans skuteczności programu. Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z założeniami psychologii pozytywnej, dialogu motywującego i współczesnymi standardami realizacji profilaktyki rekomendowanymi przez KBPN oraz PARPA. Program dla dzieci i młodzieży odbywa się w formie zajęć warsztatowych. Maksymalna liczba uczestników to 35 osób (zazwyczaj 1 klasa/grupa). Zajęcia prowadzone są w tzw. kole. Ćwiczenia aktywizujące pozwalają na pracę każdego z uczestników oraz samodzielną wypowiedź przynajmniej raz w ciągu zajęć. Prowadzący bacznie obserwują proces grupowy i podążają za potrzebami grupy/klasy.

Realizatorzy:

Monika Pleszewska, Bogdan Krzak, Anna Pilorz (terminy i tematyka do uzgodnienia z Izabelą Jończy-Chmiel).