O Karcie Dużej Rodziny i Andrychowskiej Rodzinie na Plus

Rodzina - rodzice i troje dzieci. Wszyscy siedzą na krawężniku, za nimi park.
fot. pixabay.com

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz Andrychowska Rodzina na Plus: jedna karta – dwa programy – dużo korzyści dla rodzin!

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulinarnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

W Gminie Andrychów funkcjonują dwa programy dla rodzin wielodzietnych: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz Andrychowska Rodzina na Plus. Obsługę programów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Dział Profilaktyki Środowiskowej, ul. Metalowców 10.

Celem obydwu programów jest wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez przyznanie im zniżek i upustów na zakupione towary i usługi.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny z co najmniej trójką dzieci, mieszkające na terenie Gminy Andrychów. Rodzice otrzymują karty bezterminowo, natomiast dzieci do 18 lub 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia powyższe warunki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci niezależnie od ich wieku, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także samotne matki i ojcowie, którzy mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny pozwala członkom rodzin wielodzietnych na korzystanie ze zniżek u wybranych partnerów programu, na terenie całego kraju. Lista wszystkich podmiotów biorących udział w programie oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr.

Dodatkowo rodziny mieszkające na terenie Gminy Andrychów mają prawo do korzystania ze zniżek, jakie proponują lokalni przedsiębiorcy, którzy przystąpili do gminnego programu Andrychowska Rodzina na Plus. Lista firm oraz zniżek, jakie oferują, znajduje się pod adresem: rodzina.andrychow.eu

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć uzupełniony Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (914 KB, pdf) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10 (wniosek do pobrania na w/w stronach internetowych lub w siedzibie Ośrodka). Dodatkowo przy składaniu wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w stopniu umiarkowanym lub znacznym (kopia, a oryginał do wglądu)
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 875 24 29 lub 33 875 47 05 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do programu Andrychowska Rodzina na Plus lub ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.


Jak zgłosić swoją firmę do programu?

  • Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym,
  • Działasz na terenie całego kraju lub lokalnie – wypełnij formularz zgłoszeniowy KDR lub skontaktuj się bezpośrednio z negocjatorem Karty Dużej Rodziny, który uzgodni z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy , przeprowadzi wszystkie procedury i podpisze umowę w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Kontakt dla firm/instytucji:

Iwona Nowak-Olszówka negocjator ds. partnerów strategicznych i lokalnych Karty Dużej Rodziny
tel.: 732 988 453
e-mail: iwona.olszowka@3plus.pl

Więcej informacji na temat programu:

Najczęściej pojawiające się pytania:

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Prawo do posiadania Karty mają także rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz związki nieformalne, jednak pod warunkiem, że partnerzy są rodzicami co najmniej trojga dzieci. W przypadku małżeństw, w których nie wszystkie dzieci są wspólne, kartę mają prawo otrzymać również małżonkowie rodziców.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia natomiast jeśli nadal uczą się w szkole średniej lub studiują to przedłużana jest maksymalnie do 25 roku życia. Rodzice korzystają z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowany lub znacznym, powyżej 18 roku życia karta wydawana jest bez ograniczeń wiekowych na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. W razie posiadania bezterminowego orzeczenia karta przyznawana jest takim osobom bezterminowo.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (914 KB, pdf) w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Gminie Andrychów odpowiednią instytucją jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Dział Profilaktyki Środowiskowej, przy ulicy Metalowców 10. Ośrodek zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54 x 85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Każdy członek rodziny otrzymuje indywidualną, własną kartę co oznacza, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

W gminie Andrychów funkcjonuję lokalny, partnerski program Andrychowska Rodzina Na Plus. Rodziny wielodzietne otrzymują ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która upoważnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów lokalnych oraz ogólnopolskich. Otrzymując jedną kartę, można korzystać z obu programów.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalny program Andrychowska Rodzina Na Plus. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej czy instytucjach kultury.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W Gminie Andrychów lokalni partnerzy oznaczeni są logo „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Aby skorzystać ze zniżek, należy okazać się kartą. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby z niej skorzystać nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie, przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Prawo do otrzymania karty mają także małżonkowie rodziców.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Dział Profilaktyki Środowiskowej i ponownie złożyć Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (914 KB, pdf). Duplikat karty wydawany jest za opłatą 13,00 zł.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).