Dodatek mieszkaniowy

Wnętrze domu. Na pierwszym planie stół z krzesłami.
fot. pixabay.com

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z póżn.zm), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy spełnić kilka warunków jednocześnie :

 1. posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
 2. kryterium dochodowe,
 3. kryterium powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób w nim mieszkających.

Katalog tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego, uprawniający do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

   Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy udokumentować swoją sytuację finansową.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art.2 ust.1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym –40%,
 • wieloosobowym –30%
 • przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art.6 ust.8  i art.7 ust.6

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5 167,47 zł

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111 z późn.zm.).

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz.333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020r. poz.1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z2020r. poz.1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art.5 ust.7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Przepis art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych określa normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego oraz sposób obliczania powierzchni użytkowej dla części lokalu, która nie może zostać przekroczona, aby dodatek mieszkaniowy przysługiwał.

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która stara się o dodatek, nie może przekroczyć :

 • dla 1 osoby – 45,5 mkw.
 • dla 2 osób –   52,0 mkw.
 • dla 3 osób –   58,5 mkw.
 • dla 4 osób –   71,5 mkw.
 • dla 5 osób –   84,5 mkw.
 • dla 6 osób –   91,0 mkw.

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego składają wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty stwierdzające:

 • wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie za poprzedni miesiąc