Dodatek mieszkaniowy

Wnętrze domu. Na pierwszym planie stół z krzesłami.
fot. pixabay.com

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych kryteria dotyczące dochodu i powierzchni mieszkania. Przyznawany jest na okresy półroczne.

Należy jednak spełnić kilka warunków jednocześnie:

 1. posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
 2. kryterium dochodowe,
 3. kryterium powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób w nim mieszkających.

Dodatek przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy udokumentować swoją sytuację finansową.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę   w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach ( liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

 • 175 proc. najniższej emerytury – dla gospodarstw jednoosobowych (czyli osób mieszkających samotnie),
 • 125 proc. najniższej emerytury – dla gospodarstw wieloosobowych.

Od 1 marca 2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy wykazać dochód z gospodarstwa  (liczba ha przeliczeniowych x przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego).

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która stara się o dodatek, nie może przekroczyć :

 • dla 1 osoby – 45,5 mkw.
 • dla 2 osób – 52,0 mkw.
 • dla 3 osób – 58,5 mkw.
 • dla 4 osób – 71,5 mkw.
 • dla 5 osób – 84,5 mkw.
 • dla 6 osób – 91,0 mkw.

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego składają wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, oraz inne niezbędne dokumenty stwierdzające:

 • wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek,
 • fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, instalacji gazu bezprzewodowego.