Zespół ds. asysty rodzinnej

Rodzina na tle zachodzącego słońca. Rodzice trzymają się za ręce podniesione nad głowami - ich sylwetki tworzą kształt domu ze szpiczastym dachem. W środku stoją dzieci.
fot. pixabay.com

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W tym celu Ośrodek zatrudnia czterech asystentów rodziny. Asystenci pracują w systemie zmianowym, co umożliwia odwiedzanie środowisk w godzinach popołudniowych.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Współpraca z asystentem prowadzona jest na zasadzie dobrowolności. Asystent nie krytykuje rodziny. Odnosi się do niej z szacunkiem. Jednocześnie stara się znaleźć jej mocne strony. Spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji. W szczególnych przypadkach asystent rodziny zostaje przydzielony na mocy postanowienia Sądu.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga w codziennej organizacji dnia,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci,
 • udziela rad jak zarządzać budżetem domowym,
 • informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji,
 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

Asystent rodziny zgodnie z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz.1860) koordynuje kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności poprzez:

 1. Udzielanie wsparcia:
  • emocjonalnego (okazywanie zrozumienia, empatii, zachęcanie do wyrażania swoich uczuć i emocji);
  • instrumentalnego (poszukiwanie zasobów w kobiecie w ciąży i w jej rodzinie, stworzenie indywidualnego katalogu możliwego wparcia rodziny);
  • informacyjnego (zaprezentowanie ofert wsparcia i pomocy rodzinie dostępnych w miejscu zamieszkania, na poziomie powiatu i województwa).
 2. Pedagogizację przyszłych rodziców – poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem.
 3. Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań mających na celu budowanie zasobów radzenia sobie w sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina – pomoc w codziennej organizacji życia rodziny.
 4. Współpracę z innymi przedstawicielami służb społecznych w zespole, koordynowanie poradnictwa dla kobiet w ciąży i rodzin.
 5. Budowanie zespołu konsultacyjnego w celu omawiania oceny sytuacji rodziny i własnej z nią pracy.
 6. Pomoc w poruszaniu się po świecie instytucji (m. in. poradnictwo w zakresie formalności związanych z uzyskaniem jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka w kwocie 4000 zł).

W trakcie pracy z rodziną asystenci motywują do udziału w różnorakich szkoleniach i kursach dla rodziców.

W dniu 31 maja br. w ramach Projektu „Wiosenna OdNowa” rodziny objęte wsparciem asystenta wzięły udział w ognisku rodzinnym. Ponadto 25 lipca 2017 r. odbyły się warsztaty dla rodziców „Klaps, krzyk czy rozmowna – rodzicielstwo bez przemocy. Porozmawiajmy.”

W ramach Andrychowskich Dni Profilaktyki „Bezpieczny świat twojego dziecka” motywowano rodziców do udziału w spotkaniach profilaktycznych tj. „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”, „Możesz więcej jeśli tylko zechcesz”, „Skąd się biorą emocje?”.

W dniu 30 września 2017 r. odbył się Piknik Rodzinny w ramach wspierania rodziny i profilaktyki przeciwdziałania przemocy na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie.

Podejmowana jest również współpraca z Fundacją Promyczek w Andrychowie, która oferuje pomoc specjalistyczną dla dzieci. Rodziny objęte wsparciem asystenta korzystają z porad prawnych, terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, psychologa, pedagoga.

Poza pracą w terenie na przełomie lat Zespół ds. Asysty Rodziny organizował następujące inicjatywy:

Rok 2015

Lokalna kampania promująca rolę asystentów rodziny skierowana do rodziców dzieci podejmujących naukę w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych oraz informująca o potrzebie utworzenia w Gminie Andrychów rodzin wspierających.

Rok 2016

 1. Kontynuacja Lokalnej kampanii promującej role i zadania asystentów rodziny.
 2. 24 września 2016 r. – Piknik Rodzinny na terenie obecnego Schroniska w Andrychowie przy współpracy Fundacji na rzecz wsparcia, integracji i rozwoju osób oraz rodzin potrzebujących skierowany bezpośrednio do rodzin objętych wsparciem asystenta.

Rok 2017

 1. 31 maja 2017 r. odbyło się wiosenne spotkanie dla rodzin przy współpracy z pedagogiem tut. Ośrodka oraz grupa wsparcia „Wiosenna OdNowa”.
 2. 30 września 2017 r. Piknik Rodzinny na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy współpracy pedagoga, psychologa oraz mieszkańców Schroniska.
 3. 18 grudnia 2017 r. – projekt socjalny „Spotkanie przedświąteczne” (Bożonarodzeniowe) na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.

Rok 2018

21 marca 2018 r. – projekt socjalny „Spotkanie przedświąteczne” (Wielkanocne) na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.

Rok 2019

 1. 16 kwietnia 2019r. – projekt socjalny „Wielkanoc w naszych domach” na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.
 2. 21 września 2019r. – Piknik Rodzinny na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy współpracy pedagoga, psychologa oraz mieszkańców Schroniska.
 3. 10 grudnia 2019r. – projekt socjalny „Dzień jeden w roku” na terenie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie.

Rok 2020

Wykonywanie zadań w czasie pandemii wiąże się ze zmianą dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu. Z samej swojej natury praca asystenta rodziny polega na świadczeniu osobistego wsparcia, zatem sytuacja pandemii wymaga kreatywności i radykalnej zmiany sposobu wykonywania zadań.
Do głównych zadań asystenta rodziny w sytuacji zagrożenia lub zakażenia wirusem SARS-COV-2 należy w szczególności:

 1. monitorowanie sytuacji rodzin będących pod opieką czy są zdrowe, czy nie powinny skorzystać z konsultacji lekarskiej i czy nie są poddane kwarantannie’
 2. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachowaniem zasad higieny wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
 3. wsparcie rodzin w kontaktach z instytucjami, przychodniami, szkołami i urzędami,
 4. udzielanie pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności i środków czystości,
 5. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 6. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.

Obecnie funkcję asystentów rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie pełnią:

mgr Monika Błachut

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 oraz 10.00-18.00

mgr Katarzyna Konury

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 oraz 10.00-18.00

mgr Aleksandra Saferna

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 oraz 10.00-18.00

mgr Monika Rajda

godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 oraz 10.00-18.00

telefon kontaktowy: 33 870 89 70

ul. Starowiejska 22b, pokój nr 20