Jesteś tutaj:

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2020

Czytaj więcej o: Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2020

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2020
Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2020 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Program Wspieraj Seniora na rok 2020

Czytaj więcej o: Program Wspieraj Seniora na rok 2020

Program Wspieraj Seniora na rok 2020
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Czytaj więcej o: Program „Posiłek w szkole i w domu”

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym,  w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.Do góry