O pomocy środowiskowej

Dłoń jednego człowieka na dłoni drugiego, w geście ofiarowanej i przyjętej pomocy
fot. pixabay.com

Co to jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do głównych zadań pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Każda osoba lub rodzina nie będąca w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc.

Wszelka pomoc udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystane powinny być własne zasoby i możliwości osoby ubiegającej się o pomoc.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jest to poprzedzone zdiagnozowaniem sytuacji osób lub rodzin potrzebujących  oraz opracowaniem adekwatnego i optymalnego planu pomocy.

Kryterium  i przyczyny  uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 776,00zł

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza : 600,00zł

 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa ,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 •  alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej i ekologicznej.

O jakie świadczenia można się ubiegać?

Świadczenia pomocy społecznej podzielone są na świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należą: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

ZASIŁEK  STAŁY 

przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej,  niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie,  niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy  jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Od 1 stycznia 2024 roku zasiłek stały ustala się  w następujący sposób:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej  w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

– w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 1 000,00zł, minimalna – 100,00zł

         Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności] do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny określony  w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek okresowy

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600,00zł

Minimalna kwota zasiłku wynosi  50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny i nie może być niższa niż 20,00zł

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:

 • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, ogrzewania w tym opału, odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
 • koszty pogrzebu,

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

 • zdarzenia losowego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należy między innymi:
• praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci w szkole, udzielenie schronienia, interwencja kryzysowa, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnych staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.

ZASIŁEK CELOWY Z PROGRAMU

,,POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

W ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności. Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej formie pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Szczególnie pomocy w zakresie dożywiania udziela się:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym .

Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dla tej ostatniej grupy osób Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków.

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ANDRYCHOWIE ZWIĄZANIE Z PROGRAMEM:

Zasiłek celowy specjalny

zasiłek celowy specjalny – jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy specjalny ma charakter fakultatywny, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia – osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc ta może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Maszyny i narzędzia pracy są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

 Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należy między innymi:

 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci w szkole, udzielenie schronienia, interwencja kryzysowa, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom które własnych staraniem  nie są w stanie go sobie zapewnić.

USŁUGI OPIEKUŃCZE  I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze określa Rada Miejska w drodze uchwały.

Koszt godziny usługowej od 1 kwietnia 2022r wynosi 31,71zł

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla mieszkańców Gminy Andrychów, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

Zespół poradnictwa specjalistycznego stanowią następujący specjaliści:

 1. PSYCHOLOG udziela pomocy w zakresie:
 • niepowodzeń życiowych,
 • depresji,
 • trudności i konfliktów interpersonalnych (w rodzinie, w pracy),
 • reakcji psychologicznych w sytuacjach traumatycznych (np.: śmierć bliskich, choroba, rozstanie, przemoc),
 • trudności w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością (własną i bliskich), utraty pracy itp.

 Psycholog przyjmuje: poniedziałekpiątek od 8:00 do 12:00

2. PEDAGOG udziela pomocy w zakresie:

 •  rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,
 • zmiany zachowań destrukcyjnych na zdrowe, w tym pracy korekcyjnej  z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
 • zdrowego stylu życia– profilaktyki uzależnień,
 • umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów,
 • radzenia sobie ze stresem.

Pedagog przyjmuje: poniedziałek – środa, piątek  7:00 – 15:00, czwartek 12:00 – 20:00

 3. TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ udziela pomocy osobom, które są uzależnione bądź mają problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkom ich rodzin.

Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje: czwartek 15:00 – 18:00

4. KONSULTANT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  udziela konsultacji:

 • dla osób niepełnosprawnych bądź  dotyczących osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie wniosków o rentę, ulg rehabilitacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, ustalaniu stopnia niepełnosprawności, dofinansowaniu z PFRON, legitymacji,  kart parkingowych.

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje:

 poniedziałek – piątek  8:30 – 12:00

5. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez OPS, rozwoju oraz wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na deficyty w zakresie codziennego funkcjonowania można skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej

 • wspomaganie w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej,
 • wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka konieczność) /powrocie oraz dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsca (np. dom, praca, kościół, lekarz, urzędy, sklep, znajomi, rodzina itp.)
 • wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka konieczność) /powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka konieczność) / powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe
 • podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestniczenia beneficjenta
 • przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce, załatwianiu spraw urzędowych
 • podczas wizyty u lekarza/na badaniach
 • w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert itp.
 • w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia.

Godziny pracy asystenta osoby niepełnosprawnej: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINY

Współpraca z asystentem prowadzona jest na zasadzie dobrowolności. Asystent nie krytykuje rodziny. Odnosi się do niej z szacunkiem. Jednocześnie stara się znaleźć jej mocne strony. Spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji. W szczególnych przypadkach asystent rodziny zostaje przydzielony na mocy postanowienia Sądu.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga w codziennej organizacji dnia,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci,
 • udziela rad jak zarządzać budżetem domowym,
 • informuje jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji i innych instytucji,
 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia pracy.

W trakcie pracy z rodziną asystenci informują o dostępnych formach wsparcia instytucjonalnego organizowanego na terenie Gminy.

Godziny pracy asystentów rodziny:

poniedziałek – piątek 7.00 –– 18.00

Jak ubiegać się o pomoc?

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, możesz zgłosić się do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie z prośbą o pomoc – osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.