O Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sala konferencyjna. Na środku stół, wokół krzesła, na ścianie namalowane dymki symbolizujące pomysły
fot. pixabay.com

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) prowadzi w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Przedmiotem działania Komisji jest prowadzenie zadań związanych z problematyką uzależnień na terenie Gminy Andrychów w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

  • opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani;
  • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy;
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej;
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:
  • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
  • kierowanie osób na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
  • wnioskowanie do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby kierowanej;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
  • opracowanie dokumentacji dla potrzeb Komisji;
  • inne sprawy kierowane do Komisji przez Burmistrza, Radę Miejską lub przepisy prawa.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja pracuje w pełnym składzie lub w zespołach co najmniej trzyosobowych wyłonionych z jej składu.

Zespół Orzekający

Zespół Orzekający – działanie na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, wnioskowanie w sprawie podjęcia przymusowego leczenia odwykowego, kierowanie i informowanie o możliwości podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

Komisja podejmuje również działania edukacyjne, skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych, mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Zarządzenie Burmistrza – regulamin GKRPA (243 KB, pdf)