O Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sala konferencyjna. Na środku stół, wokół krzesła, na ścianie namalowane dymki symbolizujące pomysły
fot. pixabay.com

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) prowadzi w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Przedmiotem działania Komisji jest prowadzenie zadań związanych z problematyką uzależnień na terenie Gminy Andrychów w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 • opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani;
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy;
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:
 • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
 • kierowanie osób na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
 • wnioskowanie do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby kierowanej;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
 • opracowanie dokumentacji dla potrzeb Komisji;
 • inne sprawy kierowane do Komisji przez Burmistrza, Radę Miejską lub przepisy prawa.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja pracuje w pełnym składzie lub w zespołach co najmniej trzyosobowych wyłonionych z jej składu.

Zespół Orzekający

Zespół Orzekający – działanie na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, wnioskowanie w sprawie podjęcia przymusowego leczenia odwykowego, kierowanie i informowanie o możliwości podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

Komisja podejmuje również działania edukacyjne, skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych, mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Procedura złożenia wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Po złożeniu wniosku komisja przystępuje do następujących działań:

GKRPA

 1. Komisja rozmawia z osobą, która złożyła wniosek
 2. Komisja rozmawia z osobą, której wniosek dotyczy
 3. Zbiera informacje m.in. z pomocy społecznej, Policji, Izby Wytrzeźwień
 4. Motywuje osobę uzależnioną do podjęcia kontaktu z placówką leczenia uzależnień:
  • jeżeli osoba zgadza się na leczenie, wówczas:
   • podejmuje dobrowolne leczenie odwykowe w formie ambulatoryjnej (otwartej) lub stacjonarnej (całodobowej)
  • jeżeli osoba nie zgadza się na leczenie, wówczas GKRPA:
   • kieruje ją na badanie przez biegłych
   • składa wniosek do sądu.

Sąd

Po złożeniu wniosku przez GKRPA do Sądu, przystępuje on do następujących działań:

 1. Kieruje osobę na badanie do biegłych (w przypadku, kiedy badanie nie zostało wykonane)
 2. Sąd po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z udziałem uczestnika o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wydaje Postanowienie:
  • jeśli Sąd postanawia podać uczestnika obowiązkowi przymusowego leczenia odwykowego w Niestacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego (w formie ambulatoryjnej), to osoba ta zobowiązana jest do podjęcia leczenia odwykowego w Placówce Leczenia Uzależnień i kontynuacji terapii; w przypadku niepodjęcia leczenia Sąd może wydać postanowienie o zmianie trybu leczenia (z leczenia ambulatoryjnego na tryb stacjonarny czyli całodobowy)
  • jeśli Sąd postanawia poddać uczestnika obowiązkowi przymusowego leczenia odwykowego w Stacjonarnym Zakładzie Leczenia Odwykowego to:
 3. Po ustaleniu terminu przyjęcia Sąd zawiadamia osobę zobowiązaną w wyznaczonym terminie przyjęcia na oddział:
  • osoba zgłasza się w wyznaczonym terminie do oddziału; oddział stacjonarny prowadzi terapię w trybie całodobowym
  • jeżeli osoba nie zgłosi się na oddział w wyznaczonym przez Sąd terminie, wówczas:
   • Sąd wydaje nakaz doprowadzenia jej na leczenie przez Policję. 

 

Zarządzenie Burmistrza – regulamin GKRPA (243 KB, pdf)