O Klubie Integracji Społecznej

Na zdjęciu pionki do gry przypominające kształtem sylwetki ludzi. Stoją na planszy z polami, między niektórymi z nich są linie, które mogą symbolizować interakcje
fot. pixabay.com

W ramach Projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę”, realizowanego w latach 2016-2018 utworzono Klub Integracji Społecznej (10.05.2016 r. wpisany do rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego). KIS znajduje się przy ulicy Krakowskiej 72 w Andrychowie. W ramach pozyskanych środków dokonano adaptacji pomieszczeń na Klub.

Klub Integracji Społecznej jest instytucją, której celem jest udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych

Program realizowany w Klubie zakłada eliminację najważniejszych barier w integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym.

Zadania KIS:

 1. Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
 2. Organizacja działań o charakterze zatrudnieniowym w tym:
  • przygotowywanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych, mających na celu pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy,
  • organizacja robót publicznych,
  • pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze pracy, u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 3. Organizacja działań o charakterze terapeutycznym,
 4. Organizacja działań o charakterze samopomocowym w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
 5. Poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe i życiowe,
 6. Aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej,
 7. Promowanie i organizacja wolontariatu,
 8. Realizacja projektów ze środków wewnętrznych i zewnętrznych.

Regulamin KIS – pobierz