Jesteś tutaj:

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2019

Czytaj więcej o: Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2019

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Andrychów na 2019 rok w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

,,Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Andrychów”

Czytaj więcej o: ,,Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Andrychów”

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, poprzez: rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych- realizacja projektu pn. ,,Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Andrychów, w tym zwiększenie realizacji zadania przez udostępnienie usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta”.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

,,Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r.

Czytaj więcej o: ,,Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r.

Dotacja na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie konkursu ofert p.n. ,,Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej ’’- edycja 2019r. W ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Czytaj więcej o: Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany ze środków budżetu państwa zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.



Do góry