Podstawowe informacje

Białe tablice do pisania, na półeczkach pod nimi specjalne markery do pisania. Na tablicach przyklejone są małe, żółte karteczki z notatkami.
fot. pixabay.com

Czym jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa i wspiera osoby oraz rodziny w momencie, gdy nie są one w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. Celem działań jest więc zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy czym oferowana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić osoby z niej korzystające do życiowego usamodzielnienia i pełnej integracji ze społeczeństwem.

Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie?

Do głównych działań, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, należą:

 • realizacja programów: Gminnego Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskiego Programu „Karta Dużej Rodziny”, Gminnego Programu „Andrychowska Rodzina na Plus”, a także projektów „Wykorzystaj swoją szansę”, „Rozwój Pomocy Społecznej”, „Być bliżej – wsparcie Seniorów w Gminie Andrychów”
 • praca z rodzinami i osobami zgłaszającymi się po pomoc w ramach wypełniania funkcji pracownika socjalnego
 • wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez działalność Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, w tym obsługa świadczeń dla osób niepełnosprawnych, konsultant ds. osób niepełnosprawnych oraz asystent osoby niepełnosprawnej, wydawanie bezpłatnych biletów 1+1 na przejazdy komunikacją miejską dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, możliwość wypełnienia wniosku o wsparcie ze środków PFRON drogą elektroniczną za pomocą tabletów dostępnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiego wsparcia w ich domach, program Małopolski Tele-Anioł
 • kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora
 • realizacja zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”
 • prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, kierowanie bezdomnych kobiet do miejsc schronienia w innych gminach na podstawie zawartych porozumień lub umów
 • współpraca z Kuchnią Św. Brata Alberta wydającą bezpłatne posiłki dla osób potrzebujących
 • obsługa świadczeń związanych z niepełnosprawnością: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie „Za Życiem”
 • obsługa wniosków i przyznawanie świadczeń z zakresu świadczeń dla rodziny:
 • Świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, tj.
  • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
  • zasiłki pielęgnacyjne;
  • świadczenia pielęgnacyjne;
  • specjalne zasiłki opiekuńcze;
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
  • świadczenia rodzicielskie.
 • Funduszu alimentacyjnego,    
 • prowadzenie Mieszkania Chronionego i Hostelu, w których mogą zamieszkać osoby w trudnej sytuacji życiowej
 • przyznawanie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i stypendiów szkolnych
 • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, w którym można uzyskać pomoc w zakresie powrotu do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
 • realizacja projektu „Wykorzystaj swoją szansę” mającego na celu aktywizację zawodową osób z terenu Gminy Andrychów, w tym osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego (pomoc psychologa, prawnika, pedagoga, terapeuty uzależnień)
 • prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie systemowej terapii rodzin oraz w zakresie narkomanii i uzależnień behawioralnych, a także punktu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży
 • profilaktyka uzależnień, w tym realizacja programów profilaktycznych w szkołach, organizacja warsztatów i prelekcji dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i jednostek gminnych
 • prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda”
 • koordynacja wolontariatu

Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Starowiejskiej 22 b w Andrychowie.

Wejście do budynku, również dla osób niepełnosprawnych, znajduje się od ul. Włókniarzy.

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada także budynki w innych miejscach Andrychowa:

 • Dział Profilaktyki Środowiskowej – ul. Metalowców 10
 • Klub Integracji Społecznej – ul. Krakowska 72
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Batorego 52
 • Hostel – ul. Metalowców 10
 • Mieszkanie Chronione – ul. Batorego 24 a

Jak skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie?

Aby skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie, można:

 • Przyjść osobiście do siedziby OPS przy ul. Starowiejskiej 22 b w Andrychowie
 • Wysłać pismo na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
 • Napisać e-mail i wysłać na adres ops@opsandrychow.pl
 • Zadzwonić pod numer telefonu: 33 875 33 00

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie czynny jest od poniedziałku do środy i piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w czwartki od 7:00 do 17:00

Godziny przyjmowania stron w poszczególnych sprawach

Dodatkowe informacje

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku, przy wejściu jest podjazd umożliwiający wjechanie na wózku. Przy schodach wejściowych do budynku znajdują się poręcze, a przy drzwiach – dzwonek. Wewnątrz obiektu znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Nie ma progów, ciągi komunikacyjne i drzwi mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą swobodne poruszanie się na wózku. Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej jest oświetlone, a drzwi mają kontrastowe oznaczenia, przydatne dla osób słabowidzących. Istnieje możliwość wejścia do Ośrodka z psem przewodnikiem. Wejście do budynku oraz jego wnętrze są monitorowane.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracują konsultant ds. osób niepełnosprawnych oraz asystent osoby niepełnosprawnej, część pracowników ukończyła kurs I stopnia języka migowego.

Podstawowe informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Podstawowe informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) (pdf, 475 KB)

Podstawowe informacje w polskim języku migowym

Główny budynek Ośrodka Pomocy Społecznej jest przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie. Wejście do niego jest od ul. Włókniarzy.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie to pani Elżbieta Prus. Pani Dyrektor pomagają kierownicy działów i wielu pracowników.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają ludziom w trudnych sytuacjach. Jeśli ktoś ma za mało pieniędzy i nie wystarcza mu na kupienie jedzenia, ogrzanie mieszkania albo zapłacenie rachunków, może dostać zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wcześniej trzeba wypełnić wniosek. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają też osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym, a także bezdomnym.

Jeśli w rodzinie ktoś pije za dużo alkoholu, bierze narkotyki albo robi komuś krzywdę, można przyjść do Ośrodka Pomocy Społecznej po pomoc.
Jeśli ktoś ma troje dzieci lub więcej, może dostać Kartę Dużej Rodziny, czyli dokument, który uprawnia do wielu zniżek na produkty i usługi.
Jeśli ktoś chce znaleźć pracę, może przyjść do Klubu Integracji Społecznej przy ul. Krakowskiej 72 w Andrychowie.

Dzieci mogą przychodzić do Świetlicy „Przystanek Przygoda” przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie. W Świetlicy dzieci bawią się, odrabiają lekcje i poznają kolegów.

Żeby załatwić sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej, można:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:
  Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
 • przynieść pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 22 b i zostawić je na Dzienniku Podawczym
 • napisać wiadomość i wysłać na adres mailowy: ops@opsandrychow.pl
 • zadzwonić pod numer telefonu 33 875 33 00
 • przyjść do Ośrodka Pomocy Społecznej i spotkać się z pracownikiem w godzinach od 7:00 do 15:00.