RODO

Zamknięta kłódka
fot. pixabay.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w  Andrychowie,  Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów,
 2. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie jest Pan Piotr Karcz, adres e-mail: piotrmariusz.karcz@gmail.com
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest   podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku   przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne lub w związku z zawarciem umowy o współpracy

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych nazywane również „RODO”).

Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 22b.

Z Administratorem można skontaktować się:

pisemnie na adres: ul. Starowiejska 22 B, 34-120 Andrychów
telefonicznie: 33 875 33 00
e-mail: ops@um.andrychow.eu

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

Przechowujemy Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż jest to określone kategorią archiwalną dokumentów, która jest ustalana przez Archiwum Państwowe na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

Państwa dane będą ujawniane innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa,
 • jeżeli administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi (mogą to być na przykład: podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne, podmioty administrujące systemami informatycznymi itp.),
 • jeżeli administrator współpracuje z podmiotami wspierającymi jego działalność (mogą to być na przykład: kancelarie prawne, Poczta Polska itp.).

W przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie administratora i w zakresie określonym w umowie. Przed zawarciem umowy sprawdzamy czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa interesów.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Mają Państwo prawo dostępu do danych przetwarzanych przez OPS oraz prawo do ich poprawiania lub uzupełnienia danych.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania mogą Państwo skorzystać:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – administrator ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym przypadku zobowiązani jesteście Państwo do wykazania takiej potrzeby.

Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone administrator danych nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

Prawo do usunięcia danych przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach OPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

Aby skorzystać z prawa do poprawiania lub uzupełnienia danych mogą Państwo zwrócić się do inspektora ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z pozostałych praw mogą Państwo złożyć wniosek w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP udostępnionej przez OPS. W każdym wypadku mogą Państwo złożyć wniosek drogą pocztową.

 Dodatkowe informacje

Jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji.

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie jest adwokat Piotr Karcz

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • pisemnie, kierując pisma na adres administratora,
 • kierując pisma na adres e-mail: piotrmariusz.karcz@gmail.com

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.