Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Zdjęcie drzwi, które się otwierają
fot. pixabay.com

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ BEZDOMNĄ I POTRZEBUJESZ SCHRONIENIA TO:

  1. Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 a w czwartki do godz. 17.00. Informacje są udzielane na Dzienniku Podawczym lub przez pracowników socjalnych.
  1. Poza godzinami pracy Ośrodka w sytuacjach kryzysowych lub w przypadkach niekorzystnych warunków atmosferycznych np. temperatury poniżej 0°C pomoc można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio w Schronisku.
  2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 875 33 00 lub 666 189-652, w Regulaminie Schroniska oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie naszej gminy w dalszym ciągu to zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 2450 została ogłoszona zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie w związku z którą w miejsce Domów Wsparcia dla Bezdomnych wprowadzono Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. W związku z powyższym w miejsce Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie nr XXXIII-275-09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Domach Wsparcia dla Bezdomnych w Andrychowie w dniu 18 maja 2016r. podjęto Uchwałę Rady Miejskiej w Andrychowie nr. XXII-219-16  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie. Uchwała wchodzi w życie od 01 lipca 2016 r.

Zmianie uległ także obowiązujący dotychczas Regulamin. Zarządzeniem nr 203/16 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zatwierdzony został wewnętrzny Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

Schronisko jest przeznaczone dla bezdomnych mężczyzn i udziela tymczasowego schronienia przez wszystkie dni tygodnia. Schronisko dysponuje 28 miejscami noclegowymi. Do schroniska kierowane są osoby bezdomne na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora OPS. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają bezdomni mężczyźni z terenu gminy Andrychów.

Pobyt w placówce jest odpłatny, jednak osoby bezdomne, które nie posiadają własnych środków utrzymania lub posiadane dochody są niższe od kryterium dla osoby samotnie gospodarującej ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) są zwolnione z ponoszenia z odpłatności.

Miesięczna odpłatność za pobyt wynosi 578,81 zł.

Osoby bezdomne wykonują też w ramach pomocy osobom  starszym, schorowanym, samotnym prace porządkowe.

 

Zarządzenie Burmistrza – odpłatność za pobyt w Schronisku 2020 – pobierz

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – pobierz

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn – pobierz

Zarządzenie Burmistrza – zmiana regulaminu – pobierz

 

 

 

 

Od 2016 r. realizowane są działania w ramach projektu socjalnego POMOST. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r.

W poniższej tabeli zostały przedstawione działania jakie zostały zrealizowane w ramach w/w projektu w poszczególnych latach

LATA

DZIAŁANIA

miesiące

Zrealizowane działania

2016 rok

Marzec- Maj

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad Grudzień

Prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy

Udział mieszkańców Schroniska w projekcie Wykorzystaj swoją szansę w KIS w Andrychowie

Organizacja pikniku dla rodzin w ramach projektu socjalnego „Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji wychowawczych”

Ochrona przeciwpożarowa i obsługa pieców opalanych opałem stałym – spotkanie Komendantem Straży w Pożarnej w Andrychowie

Rozmowy na temat zachowań higienicznych w Schronisku.

2017 rok

Marzec- sierpień

Maj

Kwiecień – Grudzień

Wrzesień – Październik

Wrzesień

Grudzień

Prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy, sianie sadzenie, pielenie, zbiory zaprawy

Uczestnictwo w przygotowaniach do pikniku rodzinnego (koszenie trawy, przygotowanie drewna na ognisko i pomoc w czasie ogniska)

Współpraca z grupa „Wiosenna odNowa” – wyjazd do ogrodów Kapias

Organizacja biblioteczki

Udział w imprezie charytatywnej Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki

Wspólne ognisko jesienne

Spotkanie świąteczne

2018 rok

Marzec

Marzec/Kwiecień

Prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy

Spotkanie świąteczne