Mieszkania chronione

Budynek Mieszkania Chronionego w Andrychowie
Mieszkania chronione w Andrychowie, przy ul. Batorego 24 A

Mieszkanie chronione w Gminie Andrychów powstało w ramach Projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt  w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu  w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Mieszkańcy obejmowani są głównie wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwem specjalistycznym. Dodatkowo opiekunowie mieszkania prowadzą z nimi treningi, m.in. kulinarne, budżetowe, ekonomiczne i czystości, przygotowując ich do samodzielnego zamieszkania.  Osoby przebywające w MCH mają do swojej dyspozycji dwa pokoje oraz w pełni wyposażoną w sprzęty gospodarstwa domowego kuchnię, łazienkę i WC.

W Mieszkaniu Chronionym prowadzone są następujące treningi:

Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy

Celem treningu jest kształtowanie umiejętności rozpoczynania, podtrzymywania i kończenia rozmowy, usprawnianie procesów poznawczych, kształtowanie zachowań asertywnych dotyczących nawiązywania i podtrzymywania relacji z bliskimi, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie nawyków rozwiązywania konfliktów w sposób społecznie akceptowany, rozwijanie oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych.

Trening również ma na celu:

 1. Nabywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej i niewerbalnej ważnych w relacjach interpersonalnych w różnych kontekstach społecznych:
  towarzyskim, z przełożonym, urzędnikiem, sprzedawcą, osobą bliską, kolegą, przyjacielem, i innymi.
 2. Rozwijanie potrzeby empatii, udzielania innym wsparcia, niezbędnego do podtrzymywania relacji z innymi.
 3. Redukcja lęków społecznych utrudniających nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi.
 4. Nabywanie wiedzy i trenowanie umiejętności dotyczących uprzejmego kończenia
  rozmowy.
 5. Poszerzanie wiedzy z zakresu komunikowania własnych potrzeb oraz nadawania
  i odbioru informacji.
 6. Ćwiczenia wypowiadania trudnych słów, poszerzanie słownictwa.
 7. Nauka rozmowy w grupie.
 8. posługiwania się zwrotami grzecznościowymi.
 9. Ćwiczenia umiejętności wypowiadania myśli i formułowania wypowiedzi.
 10. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat zabezpieczenia ich podstawowych
  potrzeb w tym: głodu, pragnienia, zmęczenia, bólu.
 11. Rozmowy na temat samopoczucia, spełnienia najważniejszych oczekiwań

Trening umiejętności podstawowych

Celem treningu jest nabywanie, rozwijanie i wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego (pranie, suszenie odzieży, prasowanie, segregowanie odzieży, korzystanie z urządzeń elektrycznych służących do utrzymania właściwego poziomu higieny itd.) i tym samym pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańca – zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej.

Trening ma również na celu:

 1. Umiejętność dbania o czystość (trening sprzątania) – aktywizowanie mieszkańców
  w bieżące prace porządkowe na terenie Mieszkania Chronionego tj. ścieranie kurzy, odkurzanie, zamiatanie i mycie podłóg, okien, drzwi, parapetów, dobór detergentów, zmywanie naczyń,
 2. Trening prania- nauka prania ręcznego i automatycznego, obsługa pralki automatycznej, dobieranie prania w zależności od kolorystyki i faktury materiału, dobór detergentów, składanie bielizny, segregacja odzieży, prawidłowe rozwieszanie prania,
 3. Trening prasowania- nauka obsługi żelazka, zapoznanie z funkcjami deski do prasowania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas prasowania,
 4. Obsługa sprzętu AGD/RTV,
 5. Trening przyszywania guzików i naprawy odzieży,
 6. Uświadamianie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętów pod napięciem takich jak: pralka automatyczna, suszarka do włosów, maszynka do golenia, odkurzacz itp.
 7. Kształtowanie właściwych nawyków postępowania w trakcie pracy ze sprzętem elektrycznym,
 8. Pielęgnowanie roślin

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowym

Trening polega na nabywaniu i kształtowaniu wiedzy z zakresu racjonalnego planowania wydatkami finansowymi, doskonaleniu asertywnej formy odmowy proponowanych pożyczek

Trening również ma na celu naukę, rozwijanie lub utrwalanie umiejętności w następującym zakresie:

 1. Nabywanie wiedzy i orientacji dotyczącej wartości pieniądza,
 2. Nabywanie wiedzy z zakresu bezpiecznego przechowywania środków finansowych.
 3. Nabywanie wiedzy i trenowanie umiejętności planowania wydatków finansowych,
 4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego dysponowania własnym budżetem.
 5. Pomoc w planowaniu niezbędnych zakupów, orientowanie się w cenach poszczególnych artykułów spożywczych.
 6. Nabywanie wiedzy dotyczącej proponowanych przez różne instytucje i osoby pożyczek oraz kredytów, a także konsekwencje ich zaciągania – ćwiczenia asertywnej formy odmowy.
 7. Pogadanki na temat konsekwencji zaciągania kredytów oraz uświadamianie wartości pieniędzy

Trening kulinarny

Treningu polega na nabywaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności kulinarnych. Trening ma kształtować umiejętność bezpiecznego przygotowywania posiłków oraz rozwijanie cierpliwości, wytrwałości i  poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę. 
Trening ma również na celu:

 1. Przygotowywanie prostych posiłków tj. nauka przygotowywania kanapek, jak i bardziej skomplikowanych dań tj. zup i dań mięsnych,
 2. Mycie naczyń i porządkowanie, ekonomiczne używanie środków czystości, zachowywanie czystości i higieny podczas pracy,
 3.  Zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania się, komponowania jadłospisu czy sporządzania listy zakupów oraz wybierania potrzebnych produktów w sklepie,
 4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami Savoir-vivre w kuchni tj. zapoznanie i stosowanie zasad nakrywania do stołu, kolejności podawania potraw, rozpoznawania sztućców, doboru stroju do okoliczności,
 5. Poznawanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas posiłku, zapoznanie z zasadami estetyki tj. przygotowywania potraw, podawania potraw, jedzenia potraw,
 6. Nauka i utrwalenie umiejętności samodzielnej obsługi sprzętu codziennego użytku,
 7. Zapoznanie i przestrzeganie postaw racjonalnego żywienia: składniki pokarmowe
  i ich rola w organizmie, produkty spożywcze źródłem składników pokarmowych
  i ich wartość energetyczna, znaczenie częstotliwości i regularności spożywania posiłków,
 8. Umiejętne korzystanie z przepisów – nauka wyszukiwania potraw z Internetu lub zaproponowanych przez opiekunów przepisów i odpowiednie przygotowanie produktów do wybranego dania, prawidłowa kolejność przygotowywania wybranej potrawy,

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny i trening nauki higieny

Trening polega na kształtowaniu prawidłowych nawyków dbania o wygląd zewnętrzny oraz utrzymywaniu higieny osobistej oraz higieny otoczenia.

Trening ma na celu:

 1. Nabywanie, poszerzanie wiedzy dotyczącej schludnego wyglądu oraz trenowanie umiejętności zachowania czystego wyglądu,
 2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej prawidłowego sposobu przechowywania odzieży,
 3. Trenowanie umiejętności niezbędnych do zachowania czystości odzieży,
 4. Nabycie wiedzy i trenowanie umiejętności dotyczących dopasowywania odzieży do wieku, okoliczności i warunków pogodowych,
 5. Doskonalenie preferencji dotyczących sposobu i stylu ubierania,
 6. Doskonalenie umiejętności dotyczących zachowania, utrzymania w czystości
  różnych części ciała z uwzględnieniem umiejętności cyklicznego, codziennego
  wykonywania czynności higienicznych.
 7. Wzbudzanie potrzeby zachowania ciała w czystości.
 8. Nabywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej higienicznego zachowania cyklu aktywności i odpoczynku w ciągu dnia.
 9. Przypominanie oraz trenowanie umiejętności utrzymania czystości włosów, paznokci, jamy ustnej, ubioru, bielizny, otoczenia (porządek w pokojach, kuchni, łazience).
 10. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz uświadamianie konsekwencji
  zaniedbań w tej sferze,
 11. Prezentowanie poszczególnych etapów mycia z wykorzystaniem odpowiednich
  kosmetyków do utrzymania czystości i higieny ciała: (mydła, szampon, krem, dezodorant)

Trening ogrodniczy

Celem treningu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności związanych z pracami o charakterze przyrodniczo ogrodniczym  z  uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy oraz  dbania o czystość poprzez aktywizowanie uczestników
w bieżące prace porządkowe na terenie Mieszkania Chronionego. Trening ma na celu również rozwijanie sprawności fizycznej oraz pobudzenie chęci spędzania czasu wolnego na podwórku.

Trening ma również na celu:

 1. Kształtowanie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek na terenie Mieszkania,
 2. Uwrażliwianie na potrzebę utrzymania czystości;
 3. Aktywizowanie mieszkańców w bieżące prace porządkowe na podwórku;
 4. Uwrażliwianie na konieczność poszanowania mienia;
 5. Pielęgnacja podwórka, w tym: pielęgnacja roślin (podlewanie, nawożenie, usuwanie uszkodzonych roślin, nauka prawidłowego przycinania krzewów), sadzenie (prawidłowe sadzenie roślin, przesadzanie roślin do doniczek, przesadzanie roślin do gleby, przestrzeganie terminów sadzenia w zależności od rodzaju roślin), dbanie o trawnik, dosiewanie, odpowiednie nawożenie trawy,
Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia miesięcznego kosztu utrzymania Świadczeniobiorcy w mieszkaniu chronionym – 2020

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia miesięcznego kosztu utrzymania świadczeniobiorcy w mieszkaniu chronionym – 2021

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie miesięcznego kosztu utrzymania świadczeniobiorcy w mieszkaniu chronionym – 2022