Regulacje prawne

Młotek sędziowski i książki
fot. pixabay.com

Uchwała Nr XLVII-442-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie:  gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 -2020;

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

Rada Miejska w Andrychowieuchwala, co następuje:

  1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
  2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 – pobierz

Uchwała Nr XXX-225-20 Rady  Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie:   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.)

Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

  • Przyjmuje się  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik do Uchwały Nr  XXX-225-20