Regulacje prawne – Archiwum

Młotek sędziowski i książki
fot. pixabay.com

Uchwała Nr XXX-225-20 Rady  Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie:   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.)

Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

  • Przyjmuje się  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026 (59,1 KB, docx)