Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

Zarys gór na tle zachodzącego słońca. Po zboczu wspina się człowiek, na szczycie stoi drugi, który trzyma go za rękę i pomaga wejść na górę.

W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla mieszkańców Gminy Andrychów, „którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód” (art. 46 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Zespół poradnictwa specjalistycznego stanowią następujący specjaliści: psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta uzależnień, konsultant ds. osób niepełnosprawnych.

KONSULTANT PRAWNY

Konsultant prawny udziela dla mieszkańców gminy informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych, ochrony praw lokatorów, pomocy w redagowaniu wszelkich wniosków i pozwów kierowanych do sądu, skarg i odwołań od decyzji administracyjnych

Konsultant prawny przyjmuje w każdy czwartek w godz. 15.00-18.00, a osoby będące w sytuacjach kryzysowych – niezwłocznie.

PORADNICTWO PEDAGOGA

Poradnictwo pedagoga obejmuje porady indywidualne, prowadzenie grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych.

Pedagog w swojej pracy stosuje podejście eklektyczne, tj. łączy metody, dostosowując je do potrzeb i indywidualnych możliwości klientów.

Pedagog udziela pomocy w zakresie:

  • rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,
  • zmiany zachowań destrukcyjnych wpływających na zdrowie, w tym pracy korekcyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
  • zdrowego stylu życia – profilaktyki uzależnień
  • umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów
  • radzenia sobie ze stresem.

Pedagog przyjmuje:

poniedziałek-środa, piątek 9.00-15.00

wtorek, czwartek 13.00-19.00

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne obejmuje terapię indywidualną, interwencję kryzysową, diagnozę psychologiczną, warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia. 

Psycholog pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Racjonalnej Terapii Zachowania. W razie koniecznej potrzeby psycholog udziela pomocy w miejscu zamieszkania.

Psycholog udziela pomocy w zakresie:

  • niepowodzeń życiowych,
  • depresji,
  • trudności i konfliktów interpersonalnych (w rodzinie, w pracy),
  • reakcji psychologicznych w sytuacjach traumatycznych (np. śmierć bliskich, choroba, rozstanie, przemoc),
  • trudności w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością (własną i bliskich), utratą pracy itp.

Psycholog przyjmuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

kontakt: 503 023 170

KONSULTANT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych udziela konsultacji dla osób niepełnosprawnych bądź  dotyczących osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie wniosków o rentę, ulg rehabilitacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, ustalania stopnia niepełnosprawności, dofinansowania z PFRON, legitymacji,  kart parkingowych.

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  8.00-11.30
czwartek 8.30-12.00

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Terapeuta uzależnień udziela pomocy osobom, które są uzależnione bądź mają problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkom ich rodzin.

Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje

czwartek 15.00-19.00