Dokumenty do pobrania

Zdjęcie stosu teczek z dokumentami i pojedynczych kartek
fot. pixabay.com

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – pobierz

Dom Pomocy Społecznej

Dokumenty dla osób ubiegających się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – pobierz

Świadczenia rodzinne

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin – pobierz

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, finansowanej z budżetu Gminy Andrychów – pobierz

Zaświadczenie o zarobkach – pobierz

Oświadczenie – pobierz

Prośba o wydanie zaświadczenia – pobierz

Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną – pobierz

Zaświadczenie od pracodawcy (urlop wychowawczy) – pobierz

Oświadczenie dot. zmiany rachunku bankowego – pobierz

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – pobierz

Formularz dot. rodziny SR – pobierz

Formularz dot. rodziny SW – pobierz

Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny – pobierz

Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze – 500+ – pobierz

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / duplikatu Karty Dużej Rodziny – pobierz

Jak wypełnić wniosek – rodzice z dziećmi spełniającymi warunki ustawy o KDR – pobierz

Jak wypełnić wniosek – rodzice dzieci dorosłych – pobierz

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – pobierz

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – pobierz 

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie – pobierz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego – pobierz

Karta Seniora

Formularz wniosku Karty Seniora – pobierz

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

Deklaracja o dochodach do dodatku mieszkaniowego – pobierz

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – pobierz

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – pobierz

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – pobierz

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia dla pracodawcy – pobierz

Zaświadczenie o dochodach dla pracodawcy do dodatku mieszkaniowego – pobierz

Usługi opiekuńcze

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby usług opiekuńczych – pobierz

Wniosek o pomoc – pobierz

Zaświadczenie dotyczące usług opiekuńczych – pobierz

Formularz ofertowy – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. – pobierz

Tele-Anioł

Formularz zgłoszeniowy – pobierz