Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w roku 2024”

Powiększ obrazNa biurku laptop, na którym ktoś pisze, widać jego ręce
 1. I. ZAMAWIAJĄCY:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22b
  34-120 Andrychów
  Tel. 33 875 33 00
  e-mail: ops@um.andrychow.pl
 2. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  „Świadczenie usług informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Andrychowie w roku 2024”
  Świadczenie usług informatycznych obejmuje obsługę, serwis i konserwację systemów informatycznych oraz oprogramowania, będącego w legalnym użytkowaniu przez Zamawiającego oraz pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
  Liczba Wykonawców – 1
  Usługa będzie świadczona w wymiarze uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
 3. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
  Usługi
 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia wynikającego z umowy
  do 31 grudnia 2024 roku
 5. KRYTERIUM WYBORU OFERT – 100 % cena
  Oferowana miesięczna cena brutto nie może przekroczyć 2066zł.
  Miesięczne wynagrodzenie nie jest uzależnione od wymiaru świadczonych usług
  w danym miesiącu
  Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, je-żeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
  WAŻNE: W cenie oferty złożonej przez wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującej działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie kosz-ty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez wykonawcę oraz zamawiającego (tj. płaca wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego).
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą, która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
 6. VI. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:
  Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
  1. 1) w ramach serwisu – zapewnienie ciągłej pracy systemów oraz oprogramowania posiadanego przez Zleceniodawcę,
  2. 2) w ramach konserwacji:
   1. a) archiwizacja danych na nośnikach wskazanych przez Zamawiającego,
   2. b) wykonywanie programów diagnostycznych dysku twardego (scandisk, defrag, wykonanie kontroli danych w oprogramowaniu (usunięcie plików tymczasowych, kontrolę plików*.bad),
  3. 3) jako Administratora Systemów Informatycznych (ASI):
   1. a) zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do systemu informatycznego wprowadzone oraz komu z systemu są przekazywane,
   2. b) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego przy przygotowaniu, wdrażaniu, aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych,
   3. c) zabezpieczenie zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych poprzez systematyczne wykonywanie kopii zapasowych,
   4. d) zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego,
   5. e) nadzór nad stosowaniem mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych.
   6. f) utrzymywanie, konfigurowanie i monitorowanie wydajności systemów informatycznych.
  4. Ponadto w ramach obsługi informatycznej, Wykonawca będzie zobowiązany do:
   1. a) świadczenia nadzoru informatycznego oraz usuwania usterek i awarii dla sieci informatycznej, systemów serwerowych,
   2. b) administracji sieci komputerowej, serwerów, usług internetowych,
   3. c) kontroli bezpieczeństwa sieci komputerowej,
   4. d) wsparcia użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania systemowego, aplikacyjnego, dziedzinowego,
   5. e) świadczenia usług doradczych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
   6. f) nadzoru nad prawidłową eksploatacją i administrowaniem systemów domenowych oraz funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników,
   7. g) analizy wymagań użytkowników, dotyczących wprowadzenia zmian w użytkowanych systemach informatycznych,
   8. h) zabezpieczenie danych osobowych na urządzeniach i nośnikach w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych, np. poprzez szyfrowanie,
   9. i) sprawowania nadzoru nad dostępnością strony/stron internetowych Zleceniodawcy o której mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
   10. j) nadzór nad naprawą, likwidacją oraz zakupem urządzeń komputerowych,

    W celu realizacji zadań Wykonawca zobowiązuje się:
    a) utrzymywać stały kontakt telefoniczny z Zamawiającym,
    b) utrzymywać kontakt z Zamawiającym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
    c) wizytować siedzibę Zamawiającego minimum 1 raz w miesiącu.
 7. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
  1. 1) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
   1. a) posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie wskazanym w pkt VI niniejszego ogłoszenia,
   2. b) możliwość obsługi zdalnej,
   3. c) minimum dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych w jednostce sektora finansów publicznych (najbardziej preferowane doświadczenie w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, np. w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie, itp.),
   4. d) znajomość programów: POMOST, TOP-TEAM, SOFTRES, SYGNITY, PŁATNIK.
   5. e) dyspozycyjność
  2. 2) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dysponowanie co najmniej jedną osobą, która zostanie wyznaczona do świadczenia usług informatycznych i pełnienia funkcji ASI:
   1. a) posiadającą odpowiednią wiedzę w zakresie wskazanym w pkt VI niniejszego ogłoszenia,
   2. b) która będzie miała możliwość obsługi zdalnej,
   3. c) posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych w jednostce sektora finansów publicznych (najbardziej preferowane doświadczenie w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, np. w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie, itp.),
   4. d) która zna obsługę programów: POMOST, TOP-TEAM, SOFTRES, SYGNITY, PŁATNIK,
   5. e) która jest osobą dyspozycyjną.
 8. VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana.
  3. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:        
   1. dokument potwierdzający doświadczenie osoby mającej świadczyć usługi informatyczne i pełnić funkcję ASI,
   2. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
    i umiejętności osoby, mającej świadczyć usługi informatyczne i pełnić funkcję ASI.
 9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
  1. Ofertę złożyć należy do dnia 20 grudnia 2023r. do godziny 15.00:
   1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b
    w Andrychowie – Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu do Ośrodka) – w takim przypadku ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, a następnie umieścić na niej dopisek „Świadczenie usług informatycznych w OPS w Andrychowie w roku 2024” (ofertę można złożyć osobiście albo przesłać pocztą) lub
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl – w takim przypadku formularz oferty winien zostać najpierw podpisany, a następnie zeskanowany i przesłany wraz ze skanami pozostałych dokumentów, dołączanych do formularza. Plik/folder z przesyłanymi skanami dokumentów winien zostać zabezpieczony hasłem (zaszyfrowany).
  2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Lidia Radwan,
   Marta Mazur-Nowak, tel. 33 870 89 62
 10. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
  2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
  3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt IX.1 zostają odrzucone.
  4. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował miesięczną kwotę brutto mając jednocześnie na uwadze wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie obowiązywała w roku 2024.  Zgodnie
   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, wysokość minimalnej stawki godzinowej:
   1. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 27,70 zł brutto,
   2. w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 28,10zł brutto.
  5. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, którzy będą spełniały warunki formalne.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na okres krótszy niż do 31 grudnia 2024 roku w zależności od wysokości zabezpieczonych środków w budżecie, a Wykonawca określając cenę realizacji usługi winien
   tę okoliczność uwzględnić.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.
  9. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
  10. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
  11. W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r.
   1. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:
    1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
     1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
     2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
     3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
    2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
     1. eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
     2. współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
     3. dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
     4. funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
     5. zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
     6. zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.
    3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
    4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r”.
     Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.
     W konsekwencji od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.
  12. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą sankcyjną , z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
   1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
    1. Powyższe zapisy ustawy sankcyjnej mają także zastosowanie do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy, tj. do:
     1. zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;
     2. zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
     3. zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
     4. zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 ust. 9 ustawy sankcyjnej).

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus