Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi opiekuna w noclegowni

Powiększ obrazzeszyt, na nim wieczne pióro
 1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni
  w Andrychowie w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”.
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni dla osób bezdomnych
  w Andrychowie
  Liczba osób – 2
 3. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
  Usługi
 4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni zgodnie
  z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. Świadczenie usług będzie odbywać się
  w godzinach funkcjonowania Noclegowni, a mianowicie:
  • w sezonie letnim  tj. od 01 kwietnia  do  30 września w godzinach
   od 19.00 – 07:00 rano
  • w sezonie zimowym  tj. od 01 października  do  31 marca w godzinach od 18.00 – 08:00 rano
   a co za tym idzie będzie obejmować dni robocze, soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.
   Przewidywany łączny wymiar godzin realizacji usług czasu pracy (tj. łącznie dla 2 wykonawców) wynosić będzie 2504 godzin wg uzgodnionych harmonogramów.
   W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w zależności od potrzeb, Zamawiający
   w porozumieniu z Wykonawcą może zlecić świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w innym wymiarze (większym lub mniejszym). Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależniane będzie od faktycznie zrealizowanych godzin usług.
 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia wynikającego z umowy
  do 31 grudnia 2024 r.
 6. KRYTERIUM WYBORU OFERT – 100 % cena (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego)
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
  Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało postać stawki ryczałtowej za 1 godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi.
  *wskazana przez wykonawcę stawka wynagrodzenia ryczałtowego musi uwzględniać wszelkie wymagania zamawiającego i obowiązki wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.
  Oferowana cena brutto za jedną godzinę usługi nie może być wyższa niż 40 zł.
 7. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:
  Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
  1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Noclegowni oraz dbanie o bezpieczeństwo przebywających w niej osób;
  2. Przyjmowanie osób bezdomnych do Noclegowni;
  3. Dbanie o przestrzeganie regulaminu Noclegowni;
  4. Przestrzeganie przepisów porządkowych, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
  5. Dbanie o wyposażenie Noclegowni oraz zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania;
  6. Kontrola przyjmowanych osób na zawartość alkoholu bądź substancji psychoaktywnych w organizmie,
  7. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
   i wzywanie odpowiednich służb,
  8. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 8. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUNA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NOCLEGOWNI
  Wymaganie dotyczące Wykonawcy:
  • wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub
  • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana.
  3. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
   1. dokument potwierdzający wykształcenie i/ lub doświadczenie,
   2. dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
   3. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
    i umiejętności
 10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
  1. Ofertę złożyć należy do dnia 20 grudnia 2023r. do godziny 15.00:
   1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu do Ośrodka) – w takim przypadku ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, a następnie umieścić na niej dopisek „Zamówienie publiczne na świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni od stycznia do 31 grudnia 2024r.” (ofertę można złożyć osobiście albo przesłać pocztą) lub
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl – w takim przypadku formularz oferty winien zostać najpierw podpisany, a następnie zeskanowany i przesłany wraz ze skanami pozostałych dokumentów, dołączanych do formularza. Plik/folder z przesyłanymi skanami dokumentów winien zostać zabezpieczony hasłem (zaszyfrowany).
  2. 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel
   tel. 33 870 89 81
 11. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
  2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
  3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt X.1 zostają odrzucone.
  4. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował miesięczną kwotę brutto mając jednocześnie na uwadze wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie obowiązywała w roku 2024.  Zgodnie
   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, wysokość minimalnej stawki godzinowej:
   1. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 27,70 zł brutto,
   2. w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 28,10zł brutto.
  5. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na okres krótszy niż do 31 grudnia 2024 roku w zależności od wysokości zabezpieczonych środków w budżecie, a Wykonawca określając cenę realizacji usługi winien tę okoliczność uwzględnić.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
  9. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
  10. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
  11. 11. W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r.
   Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:
   1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
    a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
    b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
    c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
   2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
    1. eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
    2. współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
    3. dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
    4. funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
    5. zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
    6. zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.
   3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
   4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r”.
    Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.
    W konsekwencji od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.
  12. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą sankcyjną, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
   1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
    Powyższe zapisy ustawy sankcyjnej mają także zastosowanie do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy, tj. do:
    1. zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;
    2. zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
    3. zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
    4. zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 ust. 9 ustawy sankcyjnej).

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus