Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy” w okresie od 1.01.2023r. do 31.05.2023r.

Powiększ obrazKalkulator, długopis, kartka papieru

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy” w okresie od 1.01.2023r. do 31.05.2023r.”

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia,
 6. posiadanie wykształcenia:
  • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. empatia,
 3. odporność na sytuacje stresowe,
 4. doświadczenie w samodzielnej organizacji pracy z klientem,
 5. doświadczenie w pracy z osobą doświadczającą kryzysu,
 6. mile widziane wykształcenie w kierunku Interwencji Kryzysowej
 7. doświadczenie zawodowe min. 5 lat

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. motywowanie osób stosujących przemoc do terapii,
 2. udzielanie pomocy ofiarom przemocy,
 3. prowadzenie terapii w obszarze:
  • terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • terapii grupowej – grupa wsparcia;
 4. prowadzenie rejestru i ewidencji klientów,
 5. konsultacja pojawiających się trudności i bieżąca współpraca z psychologiem, mediatorem oraz pedagogiem Ośrodka Pomocy Społecznej,
 6. bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej,
 7. udział, w miarę zaistniałych potrzeb, w spotkaniach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych Ośrodka Pomocy Społecznej,
 8. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami posługiwanie się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używanie logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczanie do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla klientów.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT:

100 % cena (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało postać stawki miesięcznej i nie może być wyższe niż 2 000,00 zł brutto jednakże faktyczny wynagrodzenie będzie uzależniane od przepracowanych godzin. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w wymiarze minimum 20 godzin miesięcznie.
Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana pod rygorem odrzucenia oferty.

  W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy” w okresie od 1.01.2023r. do 31.05.2023r.”

 3. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
  • dokument potwierdzający wykształcenie i doświadczenie
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę złożyć należy do dnia 28 grudnia 2022r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy.
 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel tel. 33 870 89 81

IX. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1. praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),
 2. okres zawarcia umowy uzależniony będzie od wysokości posiadanych środków,  

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
 6. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.