AKTUALIZACJA – Zaproszenie do składania ofert na „Realizacja usług teleopieki dla 10 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w roku 2023”

Powiększ obraz

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów
Tel. 33 875 33 00
e-mail: ops@um.andrychow.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Realizacja usługi teleopieki dla 10 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w roku 2023”
– usługa winna umożliwiać połączenie z usługą operatora pomocy „opieki na odległość” z poziomu urządzeń, będących w posiadaniu Zamawiającego tj. opaski bezpieczeństwa JAMES model B7 oraz telefonu „Maxcom MM 715 SOS”
Usługa operatora pomocy – charakterystyka:
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, ma umożliwiać połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor, posiadający odpowiednie kwalifikacje podejmuje wówczas decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Liczba Wykonawców – 1

Usługa będzie świadczona w wymiarze uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia wynikającego z umowy do 31 grudnia 2023 roku

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT – 100% cena

Oferowany miesięczny abonament brutto dla jednej osoby nie może przekroczyć 65 zł

VI. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

Do zadań wykonawcy będzie również należało:
– zapewnienie dyżuru w punkcie operacyjnym i gotowości do przyznania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału;
– automatyczna identyfikacja osoby wzywającej pomoc oraz ustalenie przyczyny użycia przycisku, powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności, w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb, telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji;
– dostarczenie comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonywania usług obejmujących w szczególności: liczbę osób objętych usługą, rodzaju i ilości podjętych działań oraz rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału i ich wyniku;
Dodatkowo powyższe informacje winny być przekazywane na każde żądanie zamawiającego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 1. Prowadzenie centrum całodobowego monitoringu.
 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana.
  W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Realizacja usługi teleopieki dla 10 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w roku 2023”

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę złożyć należy do dnia 28 grudnia 2022r.
  1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu do Ośrodka) lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl – w takim przypadku formularz oferty winien zostać najpierw podpisany, a następnie zeskanowany i przesłany wraz ze skanami pozostałych dokumentów, dołączanych do formularza.
 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel, tel. 33 870 89 81

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród wykonawców, którzy będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
 6. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 7. W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r.
  Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:
  1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
   1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
   2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
   3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,  w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
  2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
   1. eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
   2. współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
   3. dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
   4. funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
   5. zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
   6. zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.
  3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
  4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r”.
   Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.
   W konsekwencji od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus