Aktualności

Informacja: Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie , informuje że pod adresem http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516  zostały zamieszczone spoty reklamowe dotyczące programu Rodzina 500+.    

NABÓR NA STANOWISKO

Andrychów, dnia 13 lipca 2016r.   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko Konsultant prawny Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe […]

O projektach socjalnych realizowanych przez Ośrodek

Projekty socjalne realizowane w 2016roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje projekty socjalne. Ta forma pracy socjalnej jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby w zakresie aktywnej integracji rodzin i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z grup ryzyka i ma za zadanie przynieść rezultaty w postaci określonych ściśle zmian tj. poprawy sytuacji ludzi na lepsze zdynamizować społeczność, mocniej […]

Konkurs ” Działaj z nami – seniorami”

  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje konkurs ” Działaj z nami- seniorami”. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Celem konkursu ” Działaj z nami- seniorami” jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na  akcje wolontariackie przeprowadzone przez grupy seniorów. Tematyka akcji może być dowolna , dostosowana do umiejętności […]

Klub Integracji Społecznej

W ramach Projektu utworzono Klub Integracji Społecznej (10.05.2016r. wpisany do rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego). KIS znajduje się przy ulicy Krakowskiej 72. W ramach pozyskanych środków dokonano adaptacji pomieszczeń na Klub. Klub Integracji Społecznej jest instytucją, której celem jest udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności […]

Profilaktyka zdrowia wśród rodzin romskich zamieszkujących w Gminie Andrychów” w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014- 2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie od maja 2016r. rozpoczął realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowia wśród rodzin romskich zamieszkujących w Gminie Andrychów” w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014- 2020. Przewiduje się, iż na rzecz społeczności romskiej w okresie od maja 2016r. do grudnia 2016r. przeprowadzony zostanie cykl działań, którymi zostanie objętych […]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem   Od stycznia do grudnia 2016r. w ramach „Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b jest udzielana bezpłatna pomocy prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie. Porady prawne […]Do góry