Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert

Powiększ obrazStos notesów, na nich aparat fotograficzny, obok kubek z ołówkami w środku

Flaga Polski, godło Polski, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIIU OFERT– 2022/BZP 00117295/01

W  postępowaniu pod nazwą ,, Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów –  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Usługi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

Uzasadnienie prawne:

art.255 pkt. 2 pzp -Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

Uzasadnienie faktyczne:

Zaoferowana cena złożonych ofert zarówno dla części I jak i dla części II postępowania były rażąco niskie;

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

INFORMACJA O ODRZUCENIU:

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 8 ustawy PZP Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego  postępowania ODRZUCIŁ OFERTY złożone przez  TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa –dla części I oraz dla części II

UZASADNIENIE:

Zamawiający z dniu 21 kwietnia 2022r. wezwał wykonawcę zgodnie z zapisami w SWZ oraz treścią artykułu art. 224 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zaoferowana cena  za realizację całego zamówienia wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia. Wykonawca nie złożył dokumentacji w wyznaczonym terminie lecz  oświadczył, że zaoferowana cena została wskazana omyłkowo. Zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 8 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Ogłoszeni o zakończeniu postepowania – unieważnieniu i odrzuceniu ofert (61KB, PDF)