Zamówienie publiczne pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Powiększ obrazOtwarty notes, na nim cienkopis

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w okresie od 01 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.”

 1. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:
   1. pracownika socjalnego,
   2. psychologa,
   3. pedagoga,
   4. logopedy,
   5. terapeuty zajęciowego,
   6. pielęgniarki,
   7. asystenta osoby niepełnosprawnej,
   8. opiekunki środowiskowej,
   9. specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
   10. fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  7.  Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
   1. szpitalu psychiatrycznym,
   2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
   4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
   5. zakładzie rehabilitacji,
   6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto posiadanie umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym.
  8. wysoka kultura osobista
 2. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
  2. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
  3. umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,
  4. mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej).
 3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Zakres pomocy jest dostosowywany do indywidualnych, szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności dziecka. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania, dla dziecka z autyzmem.
   Do zadań specjalisty należy m.in.:
  2. wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do samodzielnego życia – kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, wspieranie w codziennych czynnościach życiowych,
  3. wspieranie i trening rodziny w zakresie wspomagania procesu leczenia,
  4. treningi dotyczące pielęgnacji dziecka, podawania leków, zachowania terminów badań, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych,
  5. pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,
  6. ułatwianie rodzinie dostępu do edukacji i kultury,
  7. kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka niepełnosprawnego.
 4.  Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV) wraz z klauzulą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych”.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
  4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
  5. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia).
  6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
   praca w terenie;
  7. Rodzaj umowy: umowa zlecenie.
 5.  Inne informacje:

  1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
  2. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy, mając na uwadze wysokość minimalnej stawki godzinowej, która obowiązuje od dnia
   1 stycznia 2021r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 18,30zł.
  3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
  4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81
  6. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  7. Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
   Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
   Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
  8. Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa tym wyżej punktowana wg wzoru:
   Liczba punktów oferty = (Cena oferty najniższej / Cena oferty ocenianej) x 60
   Predyspozycje zawodowe z uwzględnieniem doświadczenia kandydata max 40 pkt
   Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt
  9. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wykonawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, do dnia 24 czerwca 2021r. do godziny 15.00 (jako prawidłowe uznane będzie także złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu na adres ops@um.andrychow.pl) – liczy się data wpływu do Ośrodka, z dopiskiem: „Dotyczy zamówienia publicznego pn. ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Prus