Ogłoszenie o wyniku postępowania „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Powiększ obrazOtwarty zeszyt, na nim długopis

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1.  Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
 2. Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
 3. Oddział zamawiającego: w Andrychowie
 4. Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 1206171301.
 5. Adres zamawiającego
  1. Ulica: Starowiejska 22b
  2. Miejscowość: Andrychów
  3. Kod pocztowy: 34-120
  4. Województwo: małopolskie
  5. Kraj: Polska
  6. Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
  7. Numer telefonu: (33) 875-33-00
  8. Numer faksu: (33) 875-33-00
  9. Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl
  10. Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/
 6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
  http://ops.andrychow.eu/
 7. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
  jednostka budżetowa
 8. Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
  pomoc społeczna, zabezpieczenie społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
 2. Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
 3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w
  projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021
 4. Identyfikator postępowania: ocds-148610-0818c5a8-a72d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
 5. Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00084297/01
 6. Wersja ogłoszenia: 01
 7. Data ogłoszenia: 2021-06-16 09:45
 8. Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
 9. Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000634/01/P
 10. Identyfikator pozycji planu postępowań:
 11. usługa szkolenia
 12. Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
 13. Nazwa projektu lub programu:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 14. Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
  zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 1. Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie
  podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Numer referencyjny: OPS.ZP.262.02.2021
 2. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
 3. Wartość zamówienia: 128000,00 PLN
  1. Część 1
   1. Krótki opis przedmiotu zamówienia
   2. Zadanie 1 Trening kompetencji społecznych – niestacjonarny.
   3. Główny kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe
   4. Dodatkowy kod CPV:
    80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
   5. Wartość części: 43325,00 PLN
  2. Część 2
   1. Krótki opis przedmiotu zamówienia
    – zadanie 2 – Trening Pracy.
    – zadanie 3 – Indywidualne doradztwo trenera pracy.
   2. Główny kod CPV:
    80500000-9 – Usługi szkoleniowe
   3. Dodatkowy kod CPV:
    80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
   4. Wartość części: 18675,00 PLN
  3. Część 3
   1.  Krótki opis przedmiotu zamówienia
    Zadanie 4 – Szkolenia zawodowe
    Kurs A – pielęgnacja i aranżacja terenów zielonych z obsługą urządzeń do prac ogrodniczych lub
    magazynier – 100 h dydaktycznych x 1 grupa (10 osób) – łącznie 100 h.
    Kurs B – opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z elementami opieki medycznej – 100 h dydaktycznych x 1 grupa x (10 osób) tj. łącznie 100h
    Kurs C – kurs pomocy kuchennej z elementami profesjonalnego sprzątania- 100 h dydaktycznych x 1 grupa x (10 osób) tj. łącznie 100h
   2. Główny kod CPV:
    80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
   3. Dodatkowy kod CPV:
    80500000-9 – Usługi szkoleniowe
   4. Wartość części: 66000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

 1. Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
  Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

 1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
  1. Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
  2. Liczba ofert dodatkowych: 0
  3. Liczba otrzymanych od MŚP: 2
  4. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
   zamawiającego: 0
  5. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
  6. Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
  7. Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
 2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29700 PLN
 3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36520 PLN
 4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29700 PLN
 5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
 6. Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie 

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

 1. Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
  zamówienia: Nie

Wykonawca

 1. Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
  1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Doskonalenia
   Zawodowego w Katowicach
  2. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340135558
  3. Miejscowość: Katowice
  4. Kod pocztowy: 40-952
  5. Kraj: Polska
  6. Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

 1. Data zawarcia umowy: 2021-05-28
 2. Wartość umowy/umowy ramowej: 18600 PLN
 3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
  do 2021-07-27

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

 1. Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

 1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
  1. Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
  2. Liczba ofert dodatkowych: 0
  3. Liczba otrzymanych od MŚP: 2
  4. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
   zamawiającego: 0
  5. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
  6. Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
  7. Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
 2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58470 PLN
 3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61460 PLN
 4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58470 PLN
 5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
 6. Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

 1. Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
  zamówienia: Nie

Wykonawca

 1. Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
  1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Doskonalenia
   Zawodowego w Katowicach
  2. Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340135558
  3. Miejscowość: Katowice
  4. Kod pocztowy: 40-952
  5. Kraj: Polska
  6. Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
   podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

 1. Data zawarcia umowy: 2021-05-28
 2. Wartość umowy/umowy ramowej: 58470 PLN
 3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
  do 2021-07-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Część I – zgodnie z treścią umowy data realizacji wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy
Część II – zgodnie z treścią umowy data realizacji wynosi:
-Trening pracy do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
– Indywidualne doradztwo trenera pracy do 60 dni od dnia zawarcia
umowy