Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Powiększ obraz
flaga i godło Polski, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, herb Andrychowa, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zgodnie z założeniami Programu w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby uczestników Programu sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu.”

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • opieka wytchnieniowa realizowana w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • opieka wytchnieniowa realizowana w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przez okres 12 dni kalendarzowych.

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

 • karta zgłoszenia (do pobrania) – wypełnia opiekun prawny lub członek rodziny/opiekun osoby niepełnosprawnej
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (wg skali FIM), (do pobrania) – wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
 • trzy klauzule informacyjne (do pobrania) – wypełnia opiekun prawny lub członek rodziny/opiekun osoby niepełnosprawnej
 • oświadczenie uczestnika programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (do pobrania)
 • do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • w przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć kopie postanowienia sądu

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 7:00-15:00 oraz w czwartek w godz. 7:00-17:00.

Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

Liczba miejsc ograniczona. Wynik w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej (wg skali FIM,) w przypadku dużej ilości zgłoszeń, będzie dokumentem decydującym o dostępie do usługi w pierwszej kolejności.

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Wartość dofinansowania 450.163,31 zł, całkowita wartość zadania 450.163,31 zł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany był w dwóch formach:

 • w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ( skorzystało 30 osób w tym 2 dzieci)
 • w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przez okres 12 dni kalendarzowych skorzystało 26 mieszkańców Gminy Andrychów (w tym jeden mieszkaniec skorzystał z pobytu 11-dniowego).

  Gmina Andrychów na rok 2023 wydała na ten cel środki finansowe w formie dotacji ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 236.012,81 zł w ramach usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz 181.651,62 zł dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
  Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu wyniosła 417.664,43 zł.