Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – aktualizacja

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Na podstawie Umowy Nr 2/22 z dnia 2022-03-25 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 50 000 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy z dnia 7 września znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Dotacja z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Natomiast Gmina Andrychów przeznacza na realizację środki własne stanowiące niemniej niż 20 % kosztów jego realizacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Andrychów w roku 2022 wydała na ten cel środki finansowe w formie dotacji w wysokości: 27.065,99 zł i w formie środków własnych w wysokości 6.766,50 zł. Całkowity koszt zadania na rok 2022 wyniósł: 33.832,49zł.