Inne Świadczenia Pieniężne dla obywateli Ukrainy

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodzica zamieszkującego w Gminie Andrychów, którego dziecko uczęszcza do szkoły (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia), w celu pokrycia kosztów związanych z edukacją (zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia wymaganych przez szkołę, koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, koszty związane z pobieraniem nauki poza Gminą Andrychów  – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych)
Zadanie realizowane jest z Funduszu Pomocy. W roku 2022r z Funduszu Pomocy na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy uczniów skorzystały dwie rodziny (troje dzieci) na łączną kwotę: 1.095,68 zł.
 
Ze świadczeń pieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021r. poz. 2268 z poźn.zm.) – w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.) w roku 2022 udzielono następujących form pomocy:
– zasiłek stały dla jednej osoby na kwotę 3.118,48 zł;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od zasiłku stałego dla jednej osoby na kwotę 280,65 zł;
– zasiłki celowe dla 18 rodzin na łączną kwotę 6.450,00 zł.
Ponadto do zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie należało zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach), tj. posiłki doraźne oraz zasiłki celowe na zapewnienie posiłku przyznane decyzją – w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o  pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.).
W roku 2022 udzielono takiej pomocy dla 176 dzieci na łączną kwotę 29.368,08 zł.