Bądź aktywny – postaw na siebie

Szanowni Państwo
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „ Bądź aktywny -postaw na siebie”
realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny
społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja– projekty konkursowe skierowanym do 99 osób (55 Kobiet i 44 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
mieszkających na terenie województwa małopolskiego
 

 

szczegóły w linku

Bądź aktywny – postaw na siebie