Aktualne zasady przyjmowania klientów w dobie koronawirusa

Powiększ obrazBudynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, zbliżenie na wejście do obiektu

Ze względu na pandemię koronawirusa obowiązują szczególne zasady przyjmowania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi przed wizytą w Ośrodku.

 1. Nadal obowiązuje ograniczenie bezpośrednich kontaktów służbowych na rzecz korespondencji elektronicznej i kontaktów telefonicznych (tel. 33 875 33 00, e-mail: ops@um.andrychow.eu).
 2. W Ośrodku będą przyjmowane osoby, które wcześniej umówią wizytę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, lecz tylko w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. Osobom, które wcześniej nie umówiły się na spotkanie,  zabrania się wstępu na teren Ośrodka.
 3. Do odwołania przyjmowanie umówionych Stron odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 19.00.
 4. Zabrania się wstępu na teren Ośrodka osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu/środków odurzających lub w stanie po spożyciu alkoholu.
 5. Wszystkich interesantów obowiązuje nakaz dezynfekowania rąk, zakrywania ust i nosa, a także zachowania odpowiedniego dystansu społecznego po rygorem zakazu wstępu do Ośrodka.
 6. Bezpośrednia obsługa klientów przez pracowników odbywa się w wyznaczonych w Ośrodku pomieszczeniach i  przy użyciu jednorazowych rękawiczek, maseczek i/lub przyłbic z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniu do obsługi może znajdować się tylko jedna osoba, nie wliczając pracownika.
 7. Dokumenty w formie papierowej winny być składane przez klientów w zamkniętej kopercie pod rygorem odmowy ich przyjęcia
 8. Dokumenty będące w bezpośrednim kontakcie z osobą z zewnątrz podlegają 48-godzinnej kwarantannie i zostają zdeponowane przez wyznaczonego pracownika i w wyznaczonym miejscu.
 9. W przypadku, gdy klient zażąda potwierdzenia wniesienia dokumentów, wyznaczony pracownik Ośrodka otwiera kopertę z dokumentami i potwierdza  ich wpływ do Ośrodka pieczęcią oraz podpisem. Obowiązek sporządzenia kopii dokumentów na potrzeby potwierdzenia ich wpływu do Ośrodka spoczywa na kliencie.
 10. Nadal istnieje  obowiązek bezdotykowego pomiaru temperatury u osób, mających przebywać na terenie Ośrodka. Brak zgody na dokonanie pomiaru skutkuje zakazem wstępu do budynku niezależnie od umówionego spotkania.
 11. Wejście do Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie znajdujące się od strony Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego  przeznaczone jest  dla klientów Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni, asystenci rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej, Karta Seniora) oraz Działu Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych, natomiast wejście główne do Ośrodka od strony ul. Włókniarzy w Andrychowie dla interesantów Działu Świadczeń dla Rodziny (świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny. Dobry Start).
 12. Wypłata należnych świadczeń odbywa się przelewem na rachunek bankowy lub w formie przekazu pocztowego.
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.30-19.00 pełni dyżur w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
  Osoby te mogą dzwonić pod nr tel. 33 875 33 00 lub 33 875 45 55 .