Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to uczelni wyższej),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zostały zasądzone alimenty).

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE –  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. umieszczone jest w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec jest nieznany,
 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 1. na dziecko do 5 lat – 95 zł miesięcznie,
 2. na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat – 124 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego:

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie została przyznana rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, dodatek przysługuje na każde dziecko. Wysokość dodatku wynosi 1000,00 zł na każde dziecko – jednorazowo. 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka NIE PRZYSŁUGUJE: 
 1. w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie,
 2. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego przez okres:

 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy, jeżeli podczas jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko,
 3. 72 miesięcy przy dziecku legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Wysokość dodatku wynosi 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek nie przysługuje, gdy:
 1. bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. osoba ubiegająca się o dodatek podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. w okresie urlopu wychowawczego ubiegający się korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
 5. osoba ubiegająca się pobiera świadczenie rodzicielskie.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje:

 1. samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 2. osobie uczącej się, gdy:
  • oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
  • ojciec jest nieznany.
 3. Wysokość dodatku wynosi:
  • 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
  • 273,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej niż 546,00 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Wysokość dodatku wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się:

do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności, od 16 do 24 lat – przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku wynosi:

90,00 zł na dziecko do 5 roku życia, 110,00 zł na dziecko od 5 roku życia do 24 lat.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wysokość dodatku wynosi 100,00 zł jednorazowo.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku wynosi 113,00 zł miesięcznie;
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna. Wysokość dodatku wynosi 69,00 zł miesięcznie.