Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Dziale Profilaktyki Środowiskowej

Powiększ obrazzeszyt, na nim wieczne pióro

Andrychów, dnia 26 stycznia 2023 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Profilaktyki Środowiskowej

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie; 
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
  3. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
  4. Nieposzlakowana opinia; 
  5. Wykształcenie minimum średnie. Mile widziane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, humanistyczne;
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku; 
  7. Doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach administracji publicznej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem), – minimum 1 rok przy wykształceniu wyższym, 3 lata przy wykształceniu średnim.
  8. Znajomość:
   1. ustawy o samorządzie gminnym,
   2. ustawy o pracownikach samorządowych,
   3. ustawy o pomocy społecznej,
   4. ustawy o finansach publicznych,
   5. ustawy o zamówieniach publicznych
   6. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
   7. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
   8. ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
   9. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
   10. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

    oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
  9. Wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
  10. znajomość programów biurowych MS Office, Excel;
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość zasad dostępności cyfrowej;
  2. mile widziane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, humanistyczne;
  3. samodyscyplina, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność, sumienność oraz kreatywność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność; 
  4. wysoka kultura osobista; 
  5. umiejętność organizacji własnej pracy; 
  6. umiejętność działania w warunkach stresowych; 
  7. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych; 
  8. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu; 
  9. umiejętność analitycznego myślenia; 
  10. poprawna komunikacja pisemna; 
  11. kreatywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
  12. mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
  13. mile widziana dyspozycyjność;
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. obsługa programów Karta Dużej Rodziny i Andrychowska Rodzina na Plus,
  2. aktualizacja strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,
  3. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
  4. weryfikacja poprawności merytorycznej i finansowej rachunków wystawianych przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie czy umowy o dzieło,
  5. sporządzanie dokumentacji wynikającej z bieżącego zapotrzebowania, związanej z zajmowanym stanowiskiem:
   • w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz opracowywanie dokumentów ekonomicznych i statystycznych, różnorodnych materiałów dot. Budżetu,
   • związanych z ewidencją czasu pracy pracowników Działu Profilaktyki Środowiskowej,
   • sprawozdań z realizacji GPPiRPA, GPPN oraz innych sprawozdań wynikających z bieżącego zapotrzebowania. Sporządzanie innych obowiązujących sprawozdań i informacji, ewidencji, statystyk i analiz,
   • umowy, faktury, rachunki,
   • pomoc w przygotowywaniu dokumentów dot. GKRPA w Andrychowie,
   • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkursów ofert, porozumień oraz dokumentacji związanej z realizacją zadań w tym zakresie,
  6. wykonywanie w/w zadań w obszarze Działu Profilaktyki Środowiskowej, Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda”, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej współpracy z innymi podmiotami,
  8. współpraca w zakresie realizacji zadań Działu z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi,
  9. prowadzenie dodatkowych działań związanych z potrzebami Działu.
 4. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat
  2. liczba wolnych miejsc pracy – 1
  3. praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie (budynek przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie)
  4. przewidywany okres zatrudnienia – luty 2023 r.
  5. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;
  6. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
  7. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
  2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
  3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń;
  4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym staż pracy związany z pracą na stanowisku administracyjnym w jednostce administracji publicznej);
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Profilaktyki Środowiskowej”;
  • pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
   Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52) do 6 lutego 2023r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej);
 7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
  1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.
  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
  3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 875 24 29.
  5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
  6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .
  7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus