Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Powiększ obrazOtwarty notes, na nim cienkopis

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o naborze na stanowisko Referent w Dziale Osobowo – Organizacyjnym

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, o możliwości  składania dokumentów aplikacyjnych przez  kandydatów spełniających poniższe  wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: minimum średnie;
 6. doświadczenie w zakresie: obsługi dziennika podawczego –1 rok
 7. znajomość obsługi programu WORD, Programu EXCEL oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
 2. Wysoka kultura osobista,
 3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, terminowość, dokładność
  i sumienność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność;
 4. Mile widziana dyspozycyjność,
 5. Umiejętność sprawnej organizacji własnej pracy,
 6. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 7. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
 8. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 9. Umiejętność analitycznego myślenia;
 10. Poprawna komunikacja pisemna.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa Dziennika Podawczego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

 • udzielanie informacji Klientom OPS o przysługujących im formach wsparcia,
 • pomoc Klientom w wypełnieniu wniosków,
 • rejestrowanie dokumentów w Dzienniku Korespondencyjnym,
 • pomoc w przygotowywaniu korespondencji wychodzącej,
 • pomoc w obsłudze elektronicznej platformy usług administracji publicznej E-PUAP,
 • obsługa poczty elektronicznej Ośrodka,
 • dostarczanie/odbiór poczty do Oddziału Pocztowego, pobliskich jednostek w Gminie;
 • skuteczne  posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje;
 • przyjmowanie przesyłek wpływających przez pocztę tradycyjną lub elektroniczną;
 • rozdział pism na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją.

4. Warunki pracy:

 1.  wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2.  praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, parter;
 3.  przewidywane zatrudnienie – lipiec 2022r.
 4.  pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób
  podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie
   zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
 4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym staż pracy w administracji publicznej);
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do 12.01.2022r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej):

 1. pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22 b (Dziennik Podawczy, pok.52) lub z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.plw postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego.

8.Inne informacje związane z naborem na stanowisko: 

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,
 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zastrzega sobie prawo do skrócenia stażu pracy wymaganego na stanowisku, na podstawie § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.
 5. OPS nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie.
 6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest w dniach 13.01.2022r. – 14.01.2022r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Prus

Załącznik do pobrania (18,9 KB, docx)