Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Powiększ obrazOtwarty segregator z dokumentami, obok kalkulator i długopis,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie wyższe na kierunku: finanse, rachunkowość , ekonomia i podobne
  6. doświadczenie w zakresie obsługi finansowo – księgowej w jednostce budżetowej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem) minimum – 1 rok
  7. znajomość:
   • ustawy o finansach publicznych,
   • ustawy o rachunkowości,
   • ustawy o podatku od towarów i usług,
   • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,
   • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych,
   • ustawy o pomocy społecznej,
   • kodeks postępowania administracyjnego

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
  2. wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 1. Wymagania dodatkowe
  1. wysoka kultura osobista;
  2. umiejętność sprawnej organizacji własnej pracy i podejmowania decyzji;
  3. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu;
  4. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
  5. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
  6. umiejętność analitycznego myślenia;
  7. poprawna komunikacja pisemna;
  8. mile widziana dyspozycyjność;
  9. odpowiedzialność;
  10. rzetelność;
  11. systematyczność;
  12. terminowość;
  13. dokładność i sumienność w załatwianiu spraw;
  14. komunikatywność;
  15. samodzielność;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. obsługa programu finansowo-księgowego;
  2. dekretacja dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową;
  3. przyjmowanie, rejestrowanie dokumentów;
  4. terminowe regulowanie zobowiązań;
  5. sporządzanie obowiązujących deklaracji, sprawozdań i informacji;
  6. kompletowanie bieżących dowodów finansowo-księgowych i nadzór nad prawidłowym przechowywaniem oraz archiwizacja;
  7. kontrola dokumentów księgowych i prowadzenie rejestru faktur i rachunków, który stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz sporządzanie rocznego zestawienia faktur i rachunków w podziale na kategorie zakupowe dla pracownika ds. zamówień publicznych;
  8. wprowadzanie dokumentacji związanej z ewidencją środków trwałych i pozostałych środków trwałych do programu księgowego oraz do księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych;
  9. rozliczanie inwentaryzacji;
  10. wystawianie not księgowych, faktur VAT;
  11. terminowe sporządzanie Rejestru sprzedaży oraz Cząstkowej deklaracji VAT;
  12. wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 1. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
  2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;
  3. przewidywany okres zatrudnienia – listopad 2021 r.;
  4. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;
  5. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
  6. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
  2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
  3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
  4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej);
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo – Księgowym”;
  • pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
   Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52);
  • z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.plw postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 18 października 2021r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej);
 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
  1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.
  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
   lub poprawieniu.
  3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
   od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.
  5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
   bez względu na wynik postępowania.
  6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .
  7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane
   do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie
   lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu 19.10.2021 r.
  8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
   • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
   • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie jedynym etapem jeżeli wymagania formalne spełnią do 9 osób.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest w dniach
21-26.10.2021r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Elżbieta Prus