Nabór na stanowisko psychologa

Powiększ obrazRęka osoby, która zapisuje coś w zeszycie

Informacja dotycząca naboru na stanowisko psychologa  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
  • wykształcenie wyższe psychologiczne.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • mile widziane doświadczenie zawodowe;
  • umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka;
  • cierpliwość,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku psychologa;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • wysoka kultura osobista,
  • dyspozycyjność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej na rzecz osób i rodzin, tj. poradnictwo i wsparcie psychologiczne, konsultacje, terapia indywidualna.
  • diagnozowanie sytuacji klientów w aspekcie pomocy psychologicznej,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w miejscu zamieszkania klienta lub w siedzibie Ośrodka,
  • prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,
  • prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),
  • współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do OPS;
  • udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających  się do OPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,
  • poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,
  • Prowadzenie interwencji kryzysowej  krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych,
  • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Andrychów,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji,
  • prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyki i analiz,
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy.
 4. Wymagane dokumenty:
  • Życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • Podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną  stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
  • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
  • Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:
  • Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – nr telefonu: 33 870 89 62, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00
  • Wymagane dokumenty należy składać:
  • pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
   Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
  • osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
  • z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.plw postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 26 listopada 2021r (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
  • OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
  • Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  •