Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Koalicja Przeciw Przemocy

Powiększ obraz

Podstawy Prawne funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -Koalicja Przeciw Przemocy:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 • Uchwała NR LX-463-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie,
 • Uchwała Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026,
 • Uchwała Nr LX-462-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-225-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021 -2026,
 • Zarządzenie Nr 444/23 Burmistrza Andrychowa z dnia 11 września 2023r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie,

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie wchodzą przedstawiciele jednostek ,organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

 1. Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:
  • Elżbieta Prus -Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  • Ewa Białczyk-Czechowska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  • Izabela Jończy-Chmiel -Ośrodek Pomocy społecznej w Andrychowie
 2. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  • Krzysztof Tokarz -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie
 3. Jednostki oświaty:
  • Krystyna Rajs -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 4. Jednostki ochrony zdrowia
  • Krystyna Milczarek -Pielęgniarstwo Środowiskowo -Rodzinne S.C. „Zdrowie”
 5. Policji:
  • Tadeusz Statkowski -Komisariat Policji w Andrychowie
 6. Organizacji pozarządowych
  • Maria Małysiak- Fundacja „Promyczek” w Andrychowie
 7. Kuratorów sądowych:
  • Małgorzata Grzybek -Jamróz -Sąd Rejonowy w Wadowicach
 8. Prokuratury:
  • Marta Łuczyńska -Prokuratura Rejonowa w Wadowicach

Zadania i cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -Koalicja Przeciw Przemocy:

Zadaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -Koalicja Przeciw Przemocy jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym ;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych ,edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym ;
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”
 8. przekazywanie informacji ,o której mowa w art.9e ust.3 oraz dokumentacji ,o której mowa w art.9c ust.5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub w programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową ;
 10. składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art.66c ustawy z dnia 20 maja 1971r.-Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. z 2022r. Poz.2151,2311,2581i 2600 oraz z 2023r. poz.289 i 535)