Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Wojewoda przyznał Gminie Andrychów  środki finansowe:

– w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.4.2.4 – Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.

Wartość dofinansowania: 71 994.00 zł

Całkowity koszt zadania: 146 323,75zł