Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Wojewoda przyznał Gminie Andrychów  środki finansowe:

– w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.4.2.4 – Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

– z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację koordynacji  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach ,,Programu asystent  i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.

Wartość dofinansowania: 53 601,34 zł w tym:

– dotacja celowa 17703,01zł,

– Środki z Funduszu Pracy 35.898,33zł

Całkowity koszt zadania: 80.002zł