O pomocy środowiskowej

Dłoń jednego człowieka na dłoni drugiego, w geście ofiarowanej i przyjętej pomocy
fot. pixabay.com

Co to jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do głównych zadań pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Każda osoba lub rodzina nie będąca w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc.

Wszelka pomoc udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystane powinny być własne zasoby i możliwości osoby ubiegającej się o pomoc.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jest to poprzedzone zdiagnozowaniem sytuacji osób lub rodzin potrzebujących  oraz opracowaniem adekwatnego i optymalnego planu pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Kryterium  i przyczyny  uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 701,00 zł
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty: 528,00 zł.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej i ekologicznej.

O jakie świadczenia można się ubiegać?

Świadczenia pomocy społecznej podzielone są na świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należą: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, minimalna – 30 zł.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza: całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz    zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia  1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311);

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna kwota zasiłku wynosi  50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:

 • zakup żywności, leków, pokrycie kosztów leczenia,
 • zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
 • pokrycie kosztów pogrzebu,
 • bilet kredytowy.

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

 • zdarzenia losowego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dla tej ostatniej grupy osób Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków.

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ANDRYCHOWIE ZWIĄZANIE Z PROGRAMEM:

Zasiłek celowy specjalny

zasiłek celowy specjalny – jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy specjalny ma charakter fakultatywny, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia – osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc ta może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. Maszyny i narzędzia pracy są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

Świadczenia niepieniężne

Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należą m.in.: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci w szkole, udzielenie schronienia, interwencja kryzysowa, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.

Jak ubiegać się o pomoc?

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, możesz zgłosić się do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie z prośbą o pomoc – osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.