Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zdjęcie wózka inwalidzkiego
fot. pixabay.com

Osoby niepełnosprawne to grupa wyraźnie potrzebująca wsparcia ukierunkowanego na poprawę jakości życia we wszystkich obszarach, wsparcia skutecznego i działającego w sposób kompleksowy.

Gmina Andrychów podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których celem jest podniesienie jakości codziennego funkcjonowania w życiu społecznym.

Małopolski Tele – Anioł

W Gminie realizowany jest projekt pn. ,,Małopolski Tele – Anioł” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania.

Zadaniem Gminy jest inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy w zakresie rekrutacji Uczestników do projektu ,,Małopolski Tele – Anioł” w szczególności poprzez dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych z terenu Gminy Andrychów (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Bilety bezpłatnych przejazdów 1+1 (dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem)

Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła, iż w przypadku dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do lat 16, pasażer przed odbyciem podróży nabywa bilet w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie po wcześniejszej weryfikacji uprawnień na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Bilety bezpłatnych przejazdów 1+1 (dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem) uprawnia do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gminie Andrychów. Ważny jest za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej, do ukończenia przez posiadacza 16 roku życia.

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych zatrudniony w tut. Ośrodku służy mieszkańcom Gminy m.in. w celu udzielenia informacji na temat form pomocy, jakie im przysługują.

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych udziela porad dotyczących między innymi:

 • ulg dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwości zdobycia prawa jazdy oraz karty parkingowej,
 • praw wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wydaje wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • pomaga w wypełnianiu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wniosków o rentę socjalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną z ZUS, a także wniosków na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych turnusów rehabilitacyjnych i innych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także z programów pomocowych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Asystent osoby niepełnosprawnej

W ramach projektu ,,Rozwój pomocy społecznej” w tut. Ośrodku został zatrudniony asystent osoby niepełnosprawnej. Tą formą pomocy zostało objętych 7 rodzin.

Do zakresu podstawowych usług asystenta należy wspomaganie osoby niepełnosprawnej:

 • w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej,
 • w wyjściu, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrocie oraz dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsca (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, sklep, znajomi, rodzina, itp.),
 • w wyjściu, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne),
 • w wyjściu, pobycie (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe,
 • podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich uczestnictwa beneficjenta,
 • przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce; w załatwianiu spraw urzędowych (np.: dotarcie z beneficjentem do urzędu/banku i dyskretna pomoc w kontaktach z urzędem/bankiem),
 • podczas wizyty u lekarza/na badaniach,
 • w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert itp.,
 • w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia.

Elektroniczne składanie wniosków poprzez platformę SOW z wykorzystaniem tabletów

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą drogą elektroniczną złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego ze środków PFRON, a nie posiadają odpowiedniego sprzętu, mogą zrobić to w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, korzystając z przygotowanych dla nich tabletów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,  w ramach którego Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał tablety, by umożliwić na miejscu  osobom niepełnosprawnym elektroniczne składanie wniosków dotyczących  wsparcia finansowego ze środków PFRON. System daje możliwość  osobom z niepełnosprawnością, by drogą internetową uzyskać  informacje, złożyć wniosek, zapoznać się ze wzorem umowy oraz ją podpisać. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji. W systemie SOW można złożyć wniosek dotyczący  dofinasowania turnusu rehabilitacyjnego,  a także przedmiotów ortopedycznych ze środków PFRON, oraz otrzymać pomoc z programu „Aktywny Samorząd” PFRON.

Tablety są dostępne dla osób niepełnosprawnych w godzinach pracy Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, czyli od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 11.00.

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami – pobierz

Ważne informacje można znaleźć również na stronie internetowej niepelnosprawni.pl

Warto zajrzeć także na stronę internetową PCPR w Wadowicach, gdzie w zakładce „Osoby niepełnosprawne” można uzyskać niezbędne wnioski i formularze oraz informacje dotyczące:

 • orzekania o niepełnosprawności,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • sportu, kultury, turystyki,
 • warsztatów terapii zajęciowej,
 • wczesnego wspomagania,
 • ulg i uprawnień,
 • kart parkingowych.