Podstawowe informacje

Białe tablice do pisania, na półeczkach pod nimi specjalne markery do pisania. Na tablicach przyklejone są małe, żółte karteczki z notatkami.
fot. pixabay.com

Czym jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa i wspiera osoby oraz rodziny w momencie, gdy nie są one w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. Celem działań jest więc zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy czym oferowana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić osoby z niej korzystające do życiowego usamodzielnienia i pełnej integracji ze społeczeństwem.

Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie?

Do głównych działań, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, należą:

 • realizacja programów: Gminnego Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskiego Programu „Karta Dużej Rodziny”, Gminnego Programu „Andrychowska Rodzina na Plus”, a także projektów „Wykorzystaj swoją szansę”, „Rozwój Pomocy Społecznej”, „Być bliżej – wsparcie Seniorów w Gminie Andrychów”
 • praca z rodzinami i osobami zgłaszającymi się po pomoc w ramach wypełniania funkcji pracownika socjalnego
 • wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez działalność Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, w tym obsługa świadczeń dla osób niepełnosprawnych, konsultant ds. osób niepełnosprawnych oraz asystent osoby niepełnosprawnej, wydawanie bezpłatnych biletów 1+1 na przejazdy komunikacją miejską dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, możliwość wypełnienia wniosku o wsparcie ze środków PFRON drogą elektroniczną za pomocą tabletów dostępnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiego wsparcia w ich domach, program Małopolski Tele-Anioł
 • kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora
 • realizacja zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”
 • prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, kierowanie bezdomnych kobiet do miejsc schronienia w innych gminach na podstawie zawartych porozumień lub umów
 • współpraca z Kuchnią Św. Brata Alberta wydającą bezpłatne posiłki dla osób potrzebujących
 • obsługa świadczeń związanych z niepełnosprawnością: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie „Za Życiem”
 • obsługa wniosków i przyznawanie świadczeń z zakresu świadczeń dla rodziny:
  • Świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, tj.
   • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
   • zasiłki pielęgnacyjne;
   • świadczenia pielęgnacyjne;
   • specjalne zasiłki opiekuńcze;
   • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
   • świadczenia rodzicielskie.
  • Funduszu alimentacyjnego;
  • Świadczeń wychowawczych Rodzina 500+;
  • Świadczeń programu „ Dobry Start”;          
 • prowadzenie Mieszkania Chronionego i Hostelu, w których mogą zamieszkać osoby w trudnej sytuacji życiowej
 • przyznawanie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i stypendiów szkolnych
 • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, w którym można uzyskać pomoc w zakresie powrotu do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
 • realizacja projektu „Wykorzystaj swoją szansę” mającego na celu aktywizację zawodową osób z terenu Gminy Andrychów, w tym osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego (pomoc psychologa, prawnika, pedagoga, terapeuty uzależnień)
 • prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie systemowej terapii rodzin oraz w zakresie narkomanii i uzależnień behawioralnych, a także punktu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży
 • profilaktyka uzależnień, w tym realizacja programów profilaktycznych w szkołach, organizacja warsztatów i prelekcji dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i jednostek gminnych
 • prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Przygoda”
 • koordynacja wolontariatu

Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Starowiejskiej 22 b w Andrychowie.

Wejście do budynku, również dla osób niepełnosprawnych, znajduje się od ul. Włókniarzy.

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada także budynki w innych miejscach Andrychowa:

 • Dział Profilaktyki Środowiskowej – ul. Metalowców 10
 • Klub Integracji Społecznej – ul. Krakowska 72
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – ul. Batorego 48 oraz ul. Batorego 52
 • Hostel – ul. Metalowców 10
 • Mieszkanie Chronione – ul. Batorego 24 a

Jak skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie?

Aby skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie, można:

 • Przyjść osobiście do siedziby OPS przy ul. Starowiejskiej 22 b w Andrychowie
 • Wysłać pismo na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
 • Napisać e-mail i wysłać na adres ops@um.andrychow.pl
 • Zadzwonić pod numer telefonu: 33 875 33 00

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.

Godziny przyjmowania stron w poszczególnych sprawach

Dodatkowe informacje

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku, przy wejściu jest podjazd umożliwiający wjechanie na wózku. Przy schodach wejściowych do budynku znajdują się poręcze, a przy drzwiach – dzwonek. Wewnątrz obiektu znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Nie ma progów, ciągi komunikacyjne i drzwi mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą swobodne poruszanie się na wózku. Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej jest oświetlone, a drzwi mają kontrastowe oznaczenia, przydatne dla osób słabowidzących. Istnieje możliwość wejścia do Ośrodka z psem przewodnikiem. Wejście do budynku oraz jego wnętrze są monitorowane.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracują konsultant ds. osób niepełnosprawnych oraz asystent osoby niepełnosprawnej, część pracowników ukończyła kurs I stopnia języka migowego.