Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Andrychów, dnia 7 marca 2016 r.

Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

 1. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne wynikające z ogłoszenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zostają zakwalifikowani do etapu I.
 2. Kandydaci, którzy złożyli podanie w terminie wynikającym z ogłoszenia Dyrektora OPS (tj. do dnia 7 marca 2016 r. do godz. 15.00 ) i spełnili wymogi formalne zostają poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o zakwalifikowaniu się do etapu I i o godzinie przeprowadzenia testu, którego termin ustala się na dzień 9 marca 2016 r.
 3. Test składa się z 35 pytań obejmujących:
  a)Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  b)Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   c)Ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
   d)Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 4. Przed przystąpieniem do testu Kandydat zobowiązany jest okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 5. Rozwiązując test kandydat za prawidłową odpowiedź otrzyma 1 punkt, za nieprawidłową odpowiedź minus 1 punkt, a za brak odpowiedzi 0 punktów. Czas na rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań, wynosi 45 minut.
 6. Kandydat zaznaczając prawidłową odpowiedź, umieszcza w kratce obok poprawnej odpowiedzi dwie przecinające się kreski – znak „x” lub krzyżyk. Odpowiedź będzie nieważna (0 punktów), jeśli w kratce umieścimy inny znak- tzw. ptaszka, kropkę, pojedynczą kreskę.
 7. Kandydat może poprawić swoją odpowiedź poprzez wzięcie w kółko błędnie zaznaczoną odpowiedź, złożenie obok podpisu (parafki) i umieszczenie znaku „x” lub krzyżyka w kratce przy poprawnym rozwiązaniu.
 8. 10 najlepszych wyników z testu będącego etapem I naboru kwalifikuje Kandytów , do kolejnego etapu ( przy czym bierze się pod uwagę uzyskanie tej samej liczby przez kilku Kandydatów)
 9. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Kandydat z testu, wynosi 35 punktów.
 10. Etap II to rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez Kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności.
 11. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Kandydat z rozmowy kwalifikacyjnej, wynosi 25 punktów.
 12. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Kandydatów o wyborze Kandydatka decyduje Dyrektor OPS – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 13. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej  Ośrodka.

            Komisja Rekrutacyjna