Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie publiczne

Powiększ obrazMężczyzna w eleganckiej koszuli podpisuje dokumenty

Andrychów, dnia  03 marca 2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów” na lata 2021 – 2027

Termin realizacji zamówienia:

do 30 września 2020 r.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2021 – 2027”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • wskazanie podstaw prawnych strategii,
  • wskazanie korelacji strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, krajowymi,   wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi,
  • przygotowanie szczegółowej diagnozy gminy Andrychów obejmującej w szczególności zagadnienia: demografii, gospodarki, infrastruktury, rynku pracy, usług społecznych, zasobów społecznych, finansowych,
  • opracowanie diagnozy problemów społecznych gminy Andrychów,
  • zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w gminie mających swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, ekonomicznych i gospodarczych;
  • określenie misji i wizji Strategii oraz celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym;
  • wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii;
  • sformułowanie i określenie ram finansowych i zasad wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  • przeprowadzenie procesu konsultacji założeń dokumentu oraz wsparcie eksperckie w zakresie diagnozy potrzeb oraz problemów lokalnych i przygotowania strategii
  • przekazanie gotowego projektu  strategii do uchwalenia przez Radę Gminy.

Podstawa wykonania zamówienia:

umowa cywilno–prawna.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Ośrodka.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do oferty należy dołączyć poświadczenie należytego wykonania tożsamego zamówienia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę na najniższą kwotę brutto. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą limit środków budżetowych przewidzianych przez Zamawiającego na realizację tego zadania. Nie przewiduje się zwrotu ofert. Oferty nie spełniające wymogów formalnych mogą nie być rozpatrzone.

Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawcę o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Termin i sposób złożenia oferty

Oferty należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie 34-120 Andrychów, ul Starowiejska 22 b, przesłać na adres email: ops@opsandrychow.pl lub faksem na nr 33 875 33 00 w terminie do dnia 16 marca 2020 r., do godziny 15.00.