ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiększ obrazStół z desek, na nim notes i długopis

na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn wymagających usług opiekuńczych z terenu Gminy Andrychów” w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022r.


I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów

1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zgodnie.
z regulaminem udzielania zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Ilekroć w treści ogłoszenia jest mowa o prognozowanej/przewidywanej ilości osób bezdomnych, mających zostać umieszczonych w placówce zapewniającej schronienie, należy przez to rozumieć odpowiednio ilość miejsc w schronisku/ ogrzewalni/ noclegowni, które ma zapewnić Wykonawca.

Zamawiający przewiduje, że we wskazanym okresie do trzech osób zostanie skierowanych do schroniska.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zapewnienie usługi schronienia wskazanym osobom, zapewniając jednocześnie, trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący, warunki sanitarne, umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie ciepłej wody i podstawowych środków opatrunkowych, a także usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności, uzyskanie samodzielności życiowej – zgodnie ze standardem usług na minimalnym poziomie określonym
Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 48a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport osób bezdomnych z terenu Gminy Andrychów do miejsca świadczenia usługi schronienia.

3. Zamawiający wymaga, by placówki zapewniające schronienie spełniały minimalne standardy z zakresu świadczonych usług oraz minimalne standardy obiektów, w których są zlokalizowane – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

4. W ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
a) pomieszczenia, w których realizowana będzie usługa schronienia winny być oznaczone tablicami informacyjnymi, zawierającymi informację o funkcji/ach danego pomieszczenia,
b) przy wejściu do budynku schroniska winien znajdować się podjazd/pochylnia/rampa/platforma/winda (co najmniej jedno z wymienionych) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (niniejszy wymóg nie dotyczy budynków, do których wejście nie wiąże się z koniecznością pokonania barier architektonicznych przez osoby poruszające się na wózkach (np. w postaci schodów, wysokich progów, braku możliwości wejścia do budynku z poziomu terenu, itp.);
c) transport, o którym mowa w pkt II.2 winien odbywać środkiem transportu, posiadającym odpowiednie oświetlenie powierzchni wewnątrz pojazdu i bezpośrednio przed nim, pozwalające osobom o ograniczonej możliwości poruszania się na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie.

5.. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn wykluczeniu z postępowania
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu
Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
a w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
b. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia,
c. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Zamawiający do oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty następujące oświadczenia lub dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. V niniejszego ogłoszenia, oświadczeń albo dokumentów potwierdzających lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień brakujących dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VI. ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę,
w stosunku do którego zachodzi wątpliwość do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
2. Zamawiający jednostronnie decyduje o wykluczeniu lub nie wykluczeniu wykonawcy lub unieważnieniu postępowania.
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy dla której wymagana jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy i nazwą postępowania określonym w ogłoszeniu.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ops@um.andrychow.pl .
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
6. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w kwestiach formalnych – Dagmara Chowaniec
w kwestiach merytorycznych – Aneta Wróbel, Marta Mazur-Nowak

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie do dnia 21 stycznia 2022r. do godz. 15.00 (jako prawidłowe uznane będzie także złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu na adres ops@um.andrychow.pl) – liczy się data wpływu do Ośrodka.
2. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie oceniana

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY
PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
2. Każda z ofert będzie oceniana osobno.
3. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert z jednakową, najniższą ceną, przy wyborze Wykonawcy będzie miała znaczenie najmniejsza odległość placówki zapewniającej schronienie (wskazana w formularzu ofertowym) od Gminy Andrychów.

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.: telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom, a złożenie oferty oznacza akceptację warunków umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

XIII. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
• Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
• Załącznik nr 2 – Wzór umowy,