Zaproszenie do złożenia oferty

Powiększ obrazKobieta, mężczyzna i dwoje dzieci siedzą uśmiechnięci na łące

Zaproszenie do składania ofert na:

 1. „Realizację programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023”

oraz / lub

 1. „Realizację programów profilaktycznych dla rodziców i/lub nauczycieli z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
Starowiejska 22b
34-120 Andrychów
mail: ops@um.andrychow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie będący realizatorem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom zaprasza do składania ofert na realizację programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych oraz / lub programów profilaktycznych dla rodziców i/lub nauczycieli z terenu Gminy Andrychów w okresie styczeń – luty 2023.

Program powinien być dostosowany do potrzeb uczniów i może dotyczyć takich zagadnień jak:

 1. wiedza na temat uzależnienia od alkoholu – czynniki chroniące, poznanie siebie i swoich potrzeb, wiedza na temat skutków spożywania alkoholu, wzmocnienie zachowań asertywnych i umiejętności odmawiania,
 2. rozumienie siebie i swoich emocji, rozpoznawanie i nazywanie emocji, umiejętność mówienia o nich i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”,
 3. relacje z rówieśnikami, umiejętność komunikowania swoich potrzeb i granic, umiejętność asertywnej obrony swoich racji, wypracowanie umiejętności rozwiązywania trudności w relacjach, zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa,
 4. konstruktywność w formułowaniu oczekiwań wobec siebie i innych, zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych, nauka pozytywnego radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacji,
 5. doświadczanie pozytywnej współpracy i wzmacnianie poczucia przynależności do grupy, zintegrowanej wokół pozytywnych postaw i wartości,

Programy profilaktyczne dla rodziców i/lub nauczycieli powinny dotyczyć takich zagadnień jak:

 1. wiedza na temat uzależnienia od alkoholu – czynniki chroniące, poznanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, wiedza na temat skutków spożywania alkoholu przez młodych ludzi, wzmocnienie zachowań asertywnych i umiejętności odmawiania,
 2. kształtowanie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich poprzez rozumienie siebie oraz rozumienie zachowań i emocji dziecka, rozpoznawanie i nazywanie emocji, umiejętność mówienia o nich i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”,
 3. kształtowanie wiedzy na temat niebezpiecznych zachowań młodzieży wynikających z okresu dorastania.

III. TERMINY I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zadania określa się w okresie od podpisania umowy z wybranym oferentem do 28 lutego 2023 r.
 2. Realizacja polegać będzie na przeprowadzeniu przez realizatorów/trenerów programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych oraz / lub programów profilaktycznych dla rodziców i/lub nauczycieli z terenu Gminy Andrychów.
 3. Konieczne jest, aby realizowane programy były:
  1. dostosowane do odpowiedniej grupy docelowej dla uczniów szkół podstawowych i/ lub rodziców i nauczycieli
  2. ukierunkowane na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych;
  3. oparte o działania aktywizujące uczestników, np: praca w grupach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, dyskusja sterowana, trening umiejętności,
  4. realizowane w oparciu o harmonogram zajęć, w dni robocze, w terminach i godzinach uzgodnionych z dyrektorem szkoły.

IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 1. o realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, fundacje i stowarzyszenia posiadające uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym;
 2. realizatorzy programów profilaktycznych powinni posiadać wiedzę z zakresu nowoczesnej profilaktyki, czynników ryzyka i czynników chroniących, metodyki pracy z młodymi ludźmi, dysponować doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i/lub osobami dorosłymi.
 3. programy będą prowadzone metodami aktywnymi, pobudzającymi do kreatywnego i twórczego myślenia.
 4. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzący podczas realizacji programów będą posługiwali się konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używali logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczali do minimum słownictwo specjalistyczne, niezrozumiałe dla uczestników programów;
 5. wykonawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia realizacji zajęć.
 6. ponadto wykonawca przedmiotu zamówienia winien posiadać:
  1. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i nie figurowanie w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym;

V. SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem odrzucenia oferty.
 3. Oferta może być złożona na realizację jednego lub obu zadań.
 4. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023” oraz / lub „Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców i/lub nauczycieli z terenu Gminy Andrychów w okresie do 28 lutego 2023”.
 5. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
  1. dokument potwierdzający posiadane uprawnienia i doświadczenie
  2. opis planowanego programu wraz z ewentualną propozycją materiałów edukacyjnych,
  3. odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  4. odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i nie figurowanie w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie do dnia 12 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 (jako prawidłowe uznane będzie także złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu na adres ops@um.andrychow.pl) – liczy się data wpływu do Ośrodka.
 2. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie oceniana.
 3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych i merytorycznych jest: Marta Kajzer, e-mail: profilaktyka@opsandrychow.pl, tel: 33 875 24 29

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. Każda z ofert będzie oceniana osobno. Sfinansowane zostaną tylko te programy, które będą najpełniej odpowiadały zdiagnozowanym i zgłoszonym do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie Działu Profilaktyki Środowiskowej potrzebom profilaktycznym.
 2. Liczba realizacji programów profilaktycznych będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
 3. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród ofert, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 6. W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:
  1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
   1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
   2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
   3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
  2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
   1. eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
   2. współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
   3. dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
   4. funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
   5. zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
   6. zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.
  3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
  4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r”. Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. W konsekwencji od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.

X. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA SĄ:

 1. Formularz oferty (21,7 KB, docx)
 2. Klauzula informacyjna (15,3 KB, docx)