Zaproszenie do składania ofert – Opiekun w mieszkaniu chronionym

Logotyp z napisem: Fundusze Europejskie Program Regionalny, obok flaga Polski z napisem: Rzeczpospolita Polska, obok logo Małopolski i flaga Unii Europejskiej, a obok niej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Andrychów, dnia 4.06.2019 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.”

1. Wymagania niezbędne:

 • a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • b) korzystanie z pełni praw publicznych,
 • c) nieposzlakowana opinia,
 • d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia,
 • f) posiadanie wykształcenia:
  • wyższego: pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk społecznych lub
  • średniego oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności.

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • b) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • c) empatia,
 • d) umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną,
 • e) odporność na sytuacje stresowe.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • a) rozpoznawanie problemów, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb mieszkańców oraz ustalenie ścieżki reintegracji społecznej i/lub zawodowej,
 • b) udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  • samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijania kontaktów społecznych
  • pełnienia ról społecznych.
 • c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania chronionego, w tym w szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym jego użytkowaniem,
 • d) monitorowanie pobytu użytkowników w mieszkaniu,
 • e) wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów,
 • f) wspieranie użytkowników w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
 • g) wspieranie i kontrola realizacji przez użytkownika indywidualnego programu usamodzielniania,
 • h) współpraca z rodziną i opiekunami w procesie usamodzielnienia użytkowników mieszkania chronionego,
 • i) udzielenie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych,
 • j) dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,
 • k) prowadzenie działań związanych z realizacją projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę”: tj. m.in. trening praktycznych umiejętności życiowych, w tym trening kulinarny, trening higieny, trening ekonomiczny, trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV, trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)”.
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,
 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • a) praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowę zlecenie),
 • b) wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do ilości godzin realizacji zlecenia, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba godzin zlecenia nie przekroczy 40 godzin tygodniowo (w tym weekendy i dni ustawowo wolne od pracy),
 • c) umowa zawarta zostanie w ramach Projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę”. Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Inne informacje

 • a) każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem: „Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265 minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł brutto)
 • b) dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • c) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,
 • d) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62
 • e) osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • f) OPS nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.” w terminie do 25.06.2019 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00). Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.