ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI OPIEKUNA W NOCLEGOWNI

Powiększ obrazNa biurku laptop, na którym ktoś pisze, widać jego ręce

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Andrychowie w okresie od stycznia do 30 czerwca 2023r.”

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni dla osób bezdomnych w Andrychowie

Liczba osób – 2

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. Świadczenie usług będzie odbywać się w godzinach funkcjonowania Noclegowni, a mianowicie:

 • w sezonie letnim od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 19.00 do 07:00 rano
 • w sezonie zimowym od 01 października do 31 marca w godzinach od 18.00 do 08:00 rano

a co za tym idzie będzie obejmować dni robocze, soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Przewidywany łączny wymiar godzin realizacji usług czasu pracy (tj. łącznie dla 2 wykonawców) wynosić będzie ok. 1160 godzin wg uzgodnionych harmonogramów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w zależności od potrzeb, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zlecić świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w innym wymiarze (większym lub mniejszym). Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależniane będzie od faktycznie zrealizowanych godzin usług.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od dnia wynikającego z umowy do 30 czerwca 2023r.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT

100 % cena (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.

Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało postać stawki ryczałtowej za 1 godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi.

*wskazana przez wykonawcę stawka wynagrodzenia ryczałtowego musi uwzględniać wszelkie wymagania zamawiającego i obowiązki wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.

Oferowana cena brutto za jedną godzinę usługi nie może być wyższa niż 33 zł.

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:

 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Noclegowni oraz dbanie o bezpieczeństwo przebywających w niej osób;
 • Przyjmowanie osób bezdomnych do Noclegowni;
 • Dbanie o przestrzeganie regulaminu Noclegowni;
 • Przestrzeganie przepisów porządkowych, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • Dbanie o wyposażenie Noclegowni oraz zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania;
 • Kontrola przyjmowanych osób na zawartość alkoholu bądź substancji psychoaktywnych w organizmie,
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia i  wzywanie odpowiednich służb,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUNA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NOCLEGOWNI

Wymaganie dotyczące Wykonawcy:

 • wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana.
 3. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Zamówienie publiczne na świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni od stycznia do 30 czerwca 2023 r”.
 4. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
 5. dokument potwierdzający wykształcenie i/ lub doświadczenie,
 6. dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę złożyć należy do dnia 16 grudnia 2022r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy.
 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel

tel. 33 870 89 81

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
 3. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy,mając na uwadze wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2023. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952). które wejdzie w życie
   z dniem 1 stycznia 2023 roku, wysokość minimalnej stawki godzinowej w okresie od 01 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023r. wynosi 22,80 zł.
 4. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 5. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
 7. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

mgr Elżbieta Prus

Dodatkowa informacja

W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:

 1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
  1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
  3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
  1. eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
  2. współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
  3. dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
  4. funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
  5. zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
  6. zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.
 3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
 4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r”.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

W konsekwencji od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.

Załączniki do pobrania: